20030909, Restauratie Hervormde kerk Warstiens bijna voltooid
    Archief
        Archief 2003
            Archief september 2003

Restauratie werk Hervormde kerk Warstiens bijna voltooid

WARSTIENS - 'It giet wol goed,' zegt kerkvoogd Anton Nieuwdam over de restauratie van de kerk in Warstiens. 'Mar it duorret wol langer dan wy earst tochten.' De kerk zou eerst voor de bouwvak gereed zijn maar er kwamen wat negatieve verras­singen aan het licht en dat zorgde voor meer werk. Het werk wordt nu naar alle waar­schijnlijkheid op l oktober op­geleverd.

De Hervormde kerk van War­stiens dateert uit 1882 en is destijds ontworpen door architect Kramer, zoals de eerste steen aangeeft. De entree van de kerk is uitgevoerd met opvallende blauw-witte tegeltjes. 'De tsjerke is frij orizjineel bleaun', vertelt Nieuwdam. Een bijzon­derheid is het houten hekwerk net achter de kerkdeur. Bij warm weer werden de kerkdeuren opengelaten en dit hekje zorgde er voor dat er geen loslo­pende honden de kerk binnen liepen. De kerk is één van de weinige kerken met een toren aan de oostzijde, weet Nieuwdam. Het is een mooie en ranke kerk die op een terp in het land­schap staat. De kerk kwam in de plaats van een veel oudere kerk waar nog wel een klok uit 1607 van bewaard is gebleven. Die klok kon niet meer ge­bruikt worden vanwege een barst maar krijgt nog wel een plekje buiten de kerk.


Glazenier Jan Wiebe Plantinga zet alle glasstukjes in lood. (Foto MF - Pier van der Heide).

De restauratie die nu wordt uit­gevoerd is omvangrijk en 'wol nedich ek.' Zo is de toren geheel opnieuw gevoegd, dakgoten vernieuwd en er is een nieuwe klokkenstoel in de toren ge­plaatst met twee nieuwe klok­ken. Ook de ramen zijn er alle­maal uitgehaald en glazenier Martin de Boer is bezig het glas-in-lood opnieuw te plaat­sen. Een geduldwerkje, hij kan twee kerkramen per dag doen. Het zijn geen opvallende taferelen die in glas-in-lood zijn uit­gebeeld maar juist rustige sym­metrische figuren waarbij de kleur groen domineert. Het glaswerk zit in natuurstenen raamlijsten, afkomstig uit Frankrijk. 'Dy stikken binne op maat seagd en wurde hjir as legoblokjes wer yn inoar set.' Het gebouw wordt in de eerste plaats als kerk gebruikt door de kerkelijke gemeente Warten-gahe waartoe het kleine dorpje Warstiens behoort. Daarnaast maakt ook het dorp gebruik van de kerk als bijeenkomstruimte voor vergaderingen om­dat er verder geen vergader­ruimte is in Warstiens. In de kerk staan daarom geen kerkbanken maar losse stoelen. 'Mar it is en bliuwt in tsjerke,' aldus Nieuwdam.

De kerk staat op de monumen­tenlijst en dat is belangrijk voor het verkrijgen van rijkssubsi­dies. Daarnaast draagt de ge­meente een bedrag bij, net als het Prins Bernhard fonds en de kerkelijke gemeente zelf. Al met al kost de restauratie 850.000 gulden, vertelt Nieuwdam. Bij de werkzaamheden was een belangrijke advise­rende rol weggelegd voor de Stichting behoud kerkelijke ge­bouwen. Van binnen is de kerk niet gerestaureerd, het werk is aan de buitenkant uitgevoerd.

Daarnaast is ook het oude baarhuisje onder handen genomen. Op het dak liggen zeer bijzondere en zeldzame dakpannen zogenaamde Lucas IJsbrand pannen die in Makkum werden gebakken. Deze dakpannen staan als 'stormvast' bekend. Nieuwdam is blij met de restauratie van de kerk. 'It wie slim nedich, mar no kinne wy der  wer fyftich jier of langer foarút.'

De planning is dat de restauratie op l oktober af is en  dat de eerste kerkdienst begin november wordt gehouden.

LvD

(bron: Mid Frieslander dinsdag 9 september 2003 wmm)