20230324 Gare de Lyon

"Gare de Lyon"
troch Wies Venmans
oerset troch Bert Sinnema
 

Parys 1942, twa geleafden nimme op Gare de Lyon ôfskie fan elkoar. Omdat sy joadinne is en flechtsje moat, stapt se op ’e trein nei Marseille, om fanút dêr mei de boat Marokko te berikken.

Hy spilet in wichtige rol yn it ferset. Oan it ein fan de oarloch hoopje se inoar wer op datselde Gare de Lyon te moetsjen. Harren moeting kriget in dramatyske draai as se tegearre in ûnfoarspelbere ûntdekking dogge. Gare de Lyon is in stik oer de krêft fan de leafde en de pine fan miste kânsen.

 

Rezjy: Sicco de Ree

Rezjy assistinte: Regina Veenstra- Meinderts

Spilers: Bert Sinnema, Aleida Fennema - Hempenius, Dennis Pijl en Esther Kooistra - Dijkstra

Ljocht en lûd: Meine Bijlsma

Kap/grime/klean/rekwisiten: Wietske Sinnema- Visser, Ypie Kerkstra-Pijl, Monique Dekker

Dûns: Jitze Grijpstra

Spyldata:
24, 25, 26, 29 en 31 maart
1, 2, 5, 7, 8 en 9 april
Alle jûnen begjinne om 20.30 oere.

De lokaasje is it “swarte hok” fan Joost Veerman en Margriet Groenwold oan de
Nieuwe Hoek, efter de slachterij fan Harmke Anema. Yngong oer de Nieuwe Hoek.

Kaarten binne te bestellen op www.tagongskaart.nl foar € 16,00

Foar fragen kinne jo ús berikke fia email op: lokaasjeteater.de.kas@gmail.com

 

 

Bedrijven
    
Het weer in Wergea

5°C

bewolkt

Laatst bijgewerkt op 04-03-2024 02:45 uur
Bron: Yahoo

Agenda
05-03-2024
Mixtoernooi "B.C.Castelein"

06-03-2024
Bijienkomst Perspektyf

Bekijk de complete agenda

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.