gemeentelwdDe gemeente Leeuwarden heeft de resultaten van de enquete uitgewerkt. Ook op Omrop Fryslân kwam dit voorbij met beelden uit Wergea en een interview met Hendrik Fridsma (lid van de woonwerkgroep samen met Ypie Kerkstra en Wietse Martens): link.

Resultaten vragenlijst ‘Wonen in de dorpen’

Van 1 februari tot 1 maart 2021 konden huishoudens in de dorpen online de vragenlijst ‘Wonen in de dorpen’ invullen. Dit gold ook voor in- of uitwonende jongvolwassene en personen/huishoudens die graag in een dorp binnen de gemeente Leeuwarden willen wonen, maar nu elders verblijven. In totaal werden 1946 vragenlijsten ingevuld, waarvan 1889 uit de dorpen en 57 uit de stad Leeuwarden of elders. Het aantal huishoudens in alle dorpen van de gemeente Leeuwarden is 12.884, waarvan 10.155 huishoudens zijn benaderd. De respons op de vragenlijst is circa 18,6%, een resultaat waar de gemeente Leeuwarden zeer tevreden over is.


Woonbehoefte in de dorpen

Van de 1889 ingevulde vragenlijsten uit de dorpen hebben 450 personen/huishoudens aangegeven te willen verhuizen. Van de 82 personen tussen 19 en 29 jaar zijn 44 nog inwonend bij ouders en op zoek naar een zelfstandige woning. Een derde deel zoekt een huurwoning, maar bijna 80% daarvan verwacht niet binnen een jaar een huurwoning te kunnen vinden vanwege te weinig aanbod. In de leeftijd 60 jaar en ouder zijn er 162 personen/huishoudens met verhuisplannen. De reden hiervoor is dat ze ouder worden en graag kleiner willen wonen. Deze woningzoekenden zoeken met name een levensloopgeschikte woning of een appartement. Zo’n 50 procent stelt dat de betreffende woning niet in het dorp beschikbaar is.

Klik hieronder op Lees meer om de rest van het artikel te lezen.

 

 

Representatief

De ingevulde vragenlijsten vormen een goede afspiegeling van de dorpsgemeenschap. Gekeken naar de percentages bewoners van huur- en koopwoningen, ligt de respons van de huurwoningen (13%) iets lager dan de verhouding huur- en koopwoningen in de dorpen (22%). Ook is gekeken of de leeftijden van de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld overeenkomt met de gemiddelde leeftijdsopbouw in de dorpen. Onder de 29 en boven de 80 jaar ligt de respons iets onder het gemiddelde en in de leeftijd tussen 60 en 80 ligt de respons iets hoger dan het gemiddelde. Over het totaal genomen wijken de percentages niet erg af en geven de resultaten een representatief beeld van de woonbehoefte in de dorpen.

Informatief

We gebruiken de resultaten om de woonwensen en -behoeften in de dorpen beter in beeld te brengen. Daarnaast doen we onderzoek naar de demografische ontwikkelingen in de dorpen, zoals bevolkingsopbouw en typen huishoudens. Verder brengen we de bestaande woningsoorten in de dorpen in beeld. Uit deze verschillende gegevens verkrijgen we informatie over het verschil tussen het bestaande woningaanbod en het gewenste woningaanbod. Deze informatie is van belang om te kunnen sturen op het toevoegen van typen woningen die een goede kwalitatieve aanvulling vormen voor het dorp. Ook gaat het beleid in op het aantal woningen dat past bij de ontwikkeling, het karakter en schaal van het dorp. Dit alles om ervoor te zorgen dat het dorp toekomstbestendig is en vitaal blijft.

In de vragenlijst is een aantal open vragen gesteld over onder andere de woon- en leefsituatie in de dorpen. Deze informatie kunnen we ook gebruiken voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Ook zijn de resultaten per dorp gedeeld met de betreffende dorpsbelangen. Zij kunnen de uitkomsten gebruiken voor bijvoorbeeld een dorpsvisie of vraagstukken in het dorp.

Beleid

Met de dorpen die actief hebben deelgenomen zijn de afgelopen maanden gesprekken geweest over de uitkomsten. Tijdens die gesprekken is ook breder gesproken over welke mogelijkheden zij zien in hun dorp om te kunnen bijdragen aan de woonwensen van hun dorpsbewoners. Een aantal dorpen heeft aangegeven recent informatie te hebben opgehaald of in een eigen traject zitten. Ook de informatie uit deze dorpen neemt de gemeente mee in het woonbeleid.

De komende periode gaat de gemeente de informatie verwerken tot een concept beleidskader. De verwachting is dat het concept beleidskader in september gereed is. Dan worden alle dorpsbelangenorganisaties in de gemeente en andere stakeholders zoals woningcorporaties uitgenodigd om hierover mee te praten.

De cijfers en grafieken zijn in de bijlages te bekijken:

Analyse Resultaten

Rapportage exclusief open vragen

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.