20181018 123833 2Twee topatracties op 17 november

Het wordt de inwoners van Wergea en omstreken niet gemakkelijk gemaakt: op 17 november twee topatracties in Wergea: het teaterspektakel Tusken Twa Tuorren en de familie Roelvink die komt optreden in het café. Een lastige keus. Maar gelukkig hoeft u die keus niet meer te maken, want de kaarten voor Tusken Twa tuorren zijn voor deze avond inmiddels uitverkocht.

De verkoop begint goed te lopen, de verwachting is dat met name de weekendavonden binnenkort ook uitverkocht zullen zijn. U kunt online kaarten bestellen via de site www.denoordersmederij.nl.

 

sutelaksje alg 002Wergea - Sutelaksje Fryske Boek op sneon 13 oktober
Foar de fjirde kear yn de nije opset sille we mei de Fryske boeken by de doaren del. We komme wer op de fertroude tiid, sneon 13 oktober tusken 11.00 en 14.00. Fanút Us Doarpshûs sille de sutelders mei de kroaden fol boeken by jo del komme. Ek it bûsboekje is der wer by! Om bewenners yn ús doarpen entûsjast te meitsjen foar de nijste Fryske boeken, wurdt der in wike fantefoaren in folder mei ynformaasje ferspraat. Mochten jo sneons net thús wêze, dan kinne jo ek in bestelbon opstjoere.

Ek dit jier is der rûnom yn de provinsje sutele. Yn gearwurking mei de stifting Boeken fan Fryslân hat skriuwer Ferdinand de Jong it suteljen fan Fryske boeken wer oppakt. Yn Wergea fersoarget Filmkafé Bagdad de sutelaksje. In pinautomaat is oanwêzich foar it gefal minsken gjin kontanten yn hûs hawwe. Jo kinne ek delkomme yn Us Doarpshûs tusken 11.00 en 14.00.
Sjoch foar mear ynfo oer alle sutelaksjes op: www.facebook.com/Sutelaksje.

Rimmy Tijsma-Sinnema – 058-2551839
Frans Slaterus – 058-2552979

Bedrijven
    
Tweets

22-10-2018 20:35
Tweede avond uitverkocht! Vooral de weekend voorstellingen gaan nu snel. Zorg er voor dat u niet achter het net vis… https://t.co/OjXMO6IAyn


19-10-2018 19:11
Voorstelling 17 november uitverkocht! Ook de andere weekendavonden gaan snel. https://t.co/5wXbMyhKGm


19-10-2018 19:08
RT @vvWarga: Zaterdag de 1e schutjaspartij van dit seizoen. Aanvang om 19.30 uur. Ook op deze avond een "proeverij" en een speciale Food Ma…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube