Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

halbertsma ik haw in dream poster halbertsma ik haw in dream

 

Yn 2017 bestiet Toanielferiening Halbertsma 145 jier. In lustrum jier wêryn’t wy altyd mei in spektakelstik komme. Tsien jier ferlyn spilen wy “Ja suster, Nee suster” en yn 2012 waard “Moulin Rouge” op ‘e planken brocht. Altyd stikken mei in soad sang en dûns. En ek dizze kear bringe wy wer in lyksoartich stik foar it fuotljocht:

“Ik haw in Dream”, in musical basearre op ’e film “Mamma Mia”.

De ferskes fan ABBA foarmje de grûnslach fan dizze film. It ferhaal spilet him ôf op in Gryksk eilân wêr’t Donna, in frijgeselle Amerikaanske frou, in hotel hat. Har dochter Sophie stiet op it punt te trouwen mei Sky en foar dit feest hat Donna twa hertsfreondinnen útnoege. Sophie dy’t net wit wa’t har heit is, noeget sûnder dat har mem dit wit, trije eardere freonen fan har mem út om nei it eilân te kommen. Ien fan dizze mannen is mooglik har heit. Wa?

Lykas by “Moulin Rouge” is de rezjy wer yn hannen fan Theo Smedes.

Bliuw op ‘e hichte en folgje ús op Facebook enTwitter.
Foar mear ynformaasje oer de foarstellings sjoch op ús webside www.ikhawindream.frl

Oant sjen yn de Bidler

gouden gurbesAfgelopen zaterdag, 15 oktober, werden de Gouden Gurbes uitgedeeld.

Het Iepenloftspul Wergea heeft dit jaar met de voorstelling " de Suvering " zowel de publieksprijs gewonnen als ook de prijs voor beste hoofdrol, dit gouden beeldje ging naar Dennis Pijl!

Het juryrapport luidt als volgt:

De voorstelling:

Het was een sterk idee dat het stuk De Suvering zich afspeelde op de oude Wettersuvering van Wergea, alleen was er van deze waterzuivering weinig te zien. Terwijl de prachtige ontvangstloods van golfplaten speciaal voor dit stuk werd getimmerd en neergezet. Het paste mooi bij de sfeer van het stuk, en hielp mee om in de beleving van het stuk te komen en dat ook in de pauze te blijven...

Lees meer: Gouden Gurbes voor Iepenloftspul Wergea

Bedrijven
    
Tweets

06-10-2020 20:45
RT @detwamester: 5 oktober, dag van de leerkracht. Bakker Tije de Boer uit Wergea bakte voor alle leerkrachten van Proloog een fantastisch…


23-09-2020 22:59
RT @popduo: De #hjerst begjint, de simmer is wer dien De #herfst begint, de zomer is voorbij De Moarn - Weima en vd Werf (official video) h…


23-09-2020 22:59
RT @popduo: Sneon 26.9 14.00u boekpresintaasje fan @HinkeCato yn @GlinstraState #Burgum. En wy dogge de muzyk! Zaterdag 26.9 14.00u boekpre…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.