Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

Notulen najaarsvergadering Pleatslik Belang 2006 Pleatslik Belang Wergea

Notulen van de najaarsvergadering van 9 oktober 2006.

Aanwezig: Wietse Martens, Luite Bekhof, Dine de Wolff, Wietske Sinnema, Dries Gerbens, Douwe Langhout, Tonny Biesterbosch en Durk Boekema.

Een vertegenwoordiging van het CDA, FNP, Dorpsbelang Warten, de Havensbank, Wergea Oerein, Mid Frieslander en de Leeuwarder Courant. Verder waren er, niet onbelangrijk, 10 dorpsgenoten.

•1.            Opening

Wietse Martens heet de aanwezigen welkom en daarna deelt hij complimenten uit aan het bestuur van de Bidler in verband met het opknappen van het hek en de Jeugdsoos voor het verbeteren van hun gebouw. Het zijn twee grote, dure en tijdvragende projecten met veel arbeid van vrijwilligers.

Hij memoreert nog dat het tot stand krijgen van het voorkeursbeleid voor Grut Palma veel inspanning en tijd heeft gekost, maar dat door jurisprudentie in april 2006 het beleid moet worden aangepast.

•2.            Vaststellen agenda

Er zijn geen wijzigingen op voorgestelde agenda.

•3.            Mededelingen

•­        Wij zijn onlangs bij de wethouder geweest om te pleiten voor een wandelpad bij de Meanewei omdat het Waterschap de oevers gaat ophogen. Medio oktober krijgen we antwoord.

•­        De Kulturele Kommisie Wergea timmert uitstekend aan de weg en heeft een op het oog interessant programma en ook voor het versterken van de sociale contacten is het zeer aanbevelenswaardig om erheen te gaan.

•­        Wij plaatsen een artikel in de Havensbank voor een oproep om zich aan te melden als men interesse heeft voor een zorgwoning in Grut Palma.

•­        Wij komen in actie als er in bestemmingsplannen/bouwaanvragen/ grondverkoop van de gemeente naar ons idee het algemeen belang/dorpsbelang in het geding komt. Onze bemoeienis, vaak om iets te voorkomen, wordt dan niet altijd op prijs gesteld door degene die er zich in een persoonlijk belang ziet gedwarsboomd. Begrijpelijk, maar zie het bestuur van PB daar niet persoonlijk op aan.

•­        De dorpsagenda valt onder de verantwoordelijkheid van Pleatslik Belang. De taak, om die agenda bij te houden en samen te stellen, is circa 30 jaar door Wob van Heijnsbergen uitgevoerd. Daarna heeft Jan Kamminga haar taak overgenomen, maar nu gaat Appie Kerkstra de functie uitoefenen. We staan op een later tijdstip nog stil bij de activiteiten, die Wob al die jaren heeft verricht.

•4.            Verslag vergadering 10 oktober 2005

Het verslag van vorig jaar wordt voorgelezen door Dine de Wolff, omdat we vergeten zijn het op de thûsside te zetten. Er zijn geen opmerkingen. Aaltsje, aanwezig als raadslid, wordt bedankt voor het maken van het verslag.

•5.            Nieuw bestuursverkiezing.

We hebben geen opgave van tegenkandidaten ontvangen. Tevens zijn er geen belemmeringen vanuit de zaal. We verwelkomen Ritske Blom als nieuw lid in ons bestuur.

•6.            Statuten

Tijdens de voorjaarsvergadering hadden we vernieuwde statuten ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Daar er een paar terechte opmerkingen waren, moesten we het huiswerk gedeeltelijk overdoen. De aanpassingen hebben we voorgelegd en dit keer waren er geen aanmerkingen op de aangeboden versie. We zullen binnenkort naar de notaris om deze nieuwe statuten notarieel te laten vastleggen. De wijzigingen ten opzichte van het voorjaar zijn: het werkgebied is vastgelegd. Dit is Wergea, Narderbuorren en Domwier. De andere dorpen hebben een dorpsbelang. Leden van de omliggende regio kunnen ook lid worden van Pleatslik Belang Wergea. De omliggende regio is: Aegum, Warstiens en Leechlân.

•7.            Dorpsvisie: stand van zaken.

De voorzitter geeft met behulp van een power point presentatie uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de dorpsvisie. Van de 105 actiepunten waaruit de visie bestaat, zijn er 20 afgehandeld, 45 staan nog onder constructie. Dat wil zeggen dat er op een of andere manier aan wordt gewerkt. De andere 40 punten staan nog open. Deze hebben een lagere prioriteit en er is nog geen werkgroep voor gerealiseerd.

Het project Wergea zuidoost werd nog uitgelegd omdat daar meerdere punten van de dorpsvisie in verwerkt zijn. Dit project wordt ook op de thema-avond (dinsdag 10 oktober) met de gemeente en andere dorpen besproken, omdat dit voor ons hoog op de lijst van te verwezenlijken wensen staat. Punten, die hiermee verwezenlijkt worden zijn:

••          Verkeersluw maken van Kooistrawei

••          Vergroten trainingsveld voetbalvereniging

••          Vergroten haven

••          Realiseren sloepenroute

••          Realiseren trailerhelling

Tevens hebben we hier te maken met werk aan werk in verband met de staandemastroute. De schets geeft een impressie hoe de werkgroep het in gedachte heeft.

Jelle Dijkstra vraagt of er sprake is van campingfaciliteiten. Daar zijn wel geluiden over geweest, maar de WWS wil geen minicamping. Wellicht dat er ruimte wordt gereserveerd voor het plaatsen van een drietal campers.

•8.            Enquête en actualiseren dorpsvisie

Er is heel constructief gediscussieerd over de enquête, die in de Havenbank en op de thússide heeft gestaan. Op de thússide was helaas niet vermeld dat er vragen én stellingen waren vermeld. We kregen dan ook wel terecht op de ingeleverde formulieren de opmerking: "dat is geen vraag."

De stellingen en vragen waren bedoeld om uit te dagen en te prikkelen. Het aantal reacties viel eigenlijk wel tegen, maar dat komt misschien omdat dit de eerste keer is dat we het op deze wijze om uw mening vragen. Een drietal reacties is via de mail binnengekomen, twee zijn op papier ingeleverd en een negental via de thússide. De tijd die Meine Bijlsma er in heeft gestopt om de enquête op de thússide te krijgen is daarmee toch de moeite waard geweest.

Meest opvallend was de eensgezinde reactie op de vraag of de ‘Wergeasterfeart door het dorp' bevaarbaar moet blijven voor alle typen boten.

De inbreng vanuit de zaal was zeer positief. Tezamen met de inbreng van de vergadering zullen de ingebrachte punten als supplement aan de huidige Dorpsvisie worden toegevoegd en zal ook op de thússide worden geplaatst. De geactualiseerde Dorpsvisie zal weer richtinggevend zijn voor Pleatslik Belang en daar waar concrete zaken zijn genoemd zullen we ons best doen om daaraan naar tevredenheid invulling aan te (laten) geven.

Hieronder treft u de vragen, stellingen en de reacties daarop die aan de vergadering zijn gepresenteerd. De vermelde reacties zijn vaak een samenvoeging van gelijksoortige reacties en zijn aangepast naar aanleiding van de discussie in de vergadering.

1.         In de toekomst moeten nieuwe woningen gebouwd worden nadat Grut Palma is gerealiseerd. U kunt denken aan aantal, soort en waar.

••          Eerst maar eens kijken of er nog wel meer woningen nodig zijn

••          Beperkt laten groeien, tenzij wij graag een tweede Stiens willen worden

••          Goedkopere woningen voor starters

••          In nij soargsintrum foar de âlderein

••          Wergea oost

••          Wees zuinig met de prachtige groene ruimte om het dorp

Reactie vergadering: Men kan niet gefaseerd bouwen in Grut Palma, omdat in 2010 het contigent weg is. Hoe zit het met de demografie? Hoeveel hebben we nodig? Laten we eerst afwachten wat het effect van Grut Palma is. Starters krijgen geen kans in verband met de grondprijs. Hoe houden we de jeugd vast?

We moeten zuinig zijn op het groen wordt nog extra benadrukt.

Het item over de sloop van de Frico en daar bouwen wordt verwijderd hoewel een enkeling aangeeft dat het daar mooi wonen is. De werkgelegenheid is ook belangrijk.

2.         Welke ideeën heeft u voor de verbetering van de leefbaarheid van het dorp?

••          Meer aandacht voor groen.

••          Útwreiding sportfjild

••          Nije sloepenrûte

••          Meer voorzieningen, zoals meer winkels (geen bankkantoor)

••          Naastenliefde, verdraagzaamheid eerlijkheid, gastvrijheid om er maar een paar te noemen.

••          It doarpshûs klearmakke foar bern en âlderein.

••          Fietspad Grou

••          Aandacht voor behoud en herstel van dorpsschoon

••          Stoep van Kerkbuurt opnieuw bestraten

••          Goed en frequent openbaar vervoer

Reactie vergadering: Het dorpshuis is bijna over. De verenigingen gaan steeds meer ergens anders heen. Bouw om het dorpshuis woningen voor de Alderein.

3.         Bij het realiseren van de "Brede school" moet de school, gymnastieklokaal, dorpshuis etc. worden geïntegreerd. Wergea heeft veel accommodaties. Deze kunnen worden gecombineerd.

••          helemaal mee eens                   45,4 %

••          mee eens                                 09,1 %

••          gaat wel                                  00,0 %

••          niet mee eens                           45,4 %

••          totaal mee oneens                    00,0 %

Reactie vergadering: Denken over de school en mogelijkheden die het dorp biedt. Er moet iets gebeuren met het schoolgebouw. Het is nu afgeschreven. Denk aan verbindingen, wat kun je samenvoegen. Voorkom dat de school te klein is als de woningen in Grut Palma klaar zijn.

4.         De huidige speeltuinen beantwoorden aan het doel. De jeugd zit echter teveel voor de tv en heeft buiten geen plaats om te spelen.

••          Er moet iets komen zoals een recreatieteam

••          Boartersplakken opwurdearre troch heiten en memmen

••          Uitbreiden skate-baan

••          De speelruimte wordt goed gebruikt

••          Ligt aan de opvoeding

••          Ruimte genoeg om te spelen voor kinderen jonger dan circa 12 jaar

••          Meer speelmogelijkheden voor de kinderen ouder dan 12 jaar

Reactie vergadering: Wat is de definitie van jeugd? Er is ruimte genoeg voor jeugd jonger dan 12 jaar. Jeugd ouder dan 12 jaar wordt een probleem. Het achter de computer zitten is een maatschappelijk probleem.

5.         De huidige doorvaart door Wergea moet gehandhaafd blijven voor alle boten.

••          De brug moet bedienbaar blijven. Ook al komt er een staandemastroute. Doorvaart door dorp is uniek. Het is een mooi stukje Wergea waar je doorheen vaart

••          Afspraak is afspraak, hier valt onder geen beding aan te tornen

••          De Foudering uitgebaggeren

••          Niet voor alle boten. De doorvaart is te smal voor alle boten

••          Dat de staande mastroute een toeristische boost geeft, is een fabel

Reactie vergadering: Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de brug. De gemeente heeft nog geen offertes voor reparatie aangevraagd. Het onderhoud van het raadshuis wordt verschoven naar 2009. Het geld wordt besteed aan de brug en dan afschrijven in 40 jaar. Dan is € 52.000,00 voldoende.

6.         Zijn er plaatsen in het dorp die een opknapbeurt moeten hebben?

••          Bij het realiseren van de staandemastroute moet er aandacht zijn voor recreatie

••          Wobkeshoek tegjearre mei it Bidlerterrein in it Fricoterrein mei in soart grien

••          Alle bruggen moeten worden opgeknapt

••          Straten en stoepen moeten opnieuw bestraten

••          Grote Buren door het parkeerprobleem slordig

Reactie vergadering: Het punt "De Marren meer aandacht voor omgeving"vervalt, omdat de Marren en Terp al een opwaardering onderhevig zijn.

7.         Het bestuur denkt dat het voldoende transparant is in de communicatie naar het dorp toe, maar krijgt weinig respons uit het dorp. Wat zijn verbeterpunten?

••          Eltse nije ynwenner fan Wergea in skriuwen weryn it PB kenber makket wer't hja sich mei dwaande hâld

••          Betere enquêtes samen stellen. Dit vaker doen

••          Denk ook niet dat je uit dit dorp veel respons krijgt

••          De Havensbank is een goed medium om mensen op de hoogte te houden

••          Ik zou niet teveel reactie verwachten.

••          Ligt aan de mensen zelf. Jullie doen niets verkeerd

••          Meer gebruik maken van de mogelijkheden van de website www.wergea.com

Reactie vergadering: Bij het punt "In mijn ervaring is het bestuur een onbereikbaar eiland Er is geen sprake van communicatie" worden vraagtekens gezet. De vergadering ervaart het niet zo.

De Havensbank is een prachtig medium om te communiceren.

8.         Er zijn geen parkeerproblemen in het dorp.

••          Parkeerproblemen in de oude kern. Gele Eker / Grote Buren / Nieuwe weg: Fout geparkeerde auto's zorgen voor onveilige situaties. De doorgang en zicht wordt erdoor belemmerd

••          De situatie bij de brug heeft aandacht nodig

••          Allereerst is er voldoende parkeerruimte in het dorp. Alleen er zijn bewoners die 1 meter vanaf hun voordeur een plaats claimen

••          De koepelbewoners hebben gereserveerde parkeerplaatsen maar maken er geen gebruik van

Reactie vergadering: Bij de parkeerproblemen ook de Nieuwe weg toevoegen. De Jurjenspolle is mooi groen. Hier moet geen parkeerplaats komen. De Gele Eker is een groot probleem ook in verband met bereikbaarheid van ambulances en brandweer. Suggestie: de gemeente moet de Rabobank kopen en daar parkeermogelijkheden realiseren. Moeten we een vergunningstelsel invoeren voor het parkeren in de Gele Eker. Dan is handhaven ook mogelijk. Dit wordt in bespreking met de gemeente meegenomen.

9.         Hoe vindt u de verkeersveiligheid in de dorpskern?

••          Bij nieuwbouw kun je daar rekening mee houden. In oude kern geeft dit steeds meer problemen

••          It slûpferkear fanût Grou oan banden lizze

••          De kruising Gele Eker/Nieuweweg is onoverzichtelijk. Fout geparkeerde auto's zorgen voor onveilige situaties

••          Als de Wâldwei niet is afgesloten voldoende. Anders behoorlijk druk

••          Overgang van weg naar fietspad (einde Leeuwarderweg) is een drama

••          Ondanks de 30 km/u zone in de kern wordt er veel te hard gereden

Reactie vergadering: Plaats een bord aan het begin van de Nieuwe weg "Verboden voor vrachtwagens met aanhanger". Tomtom stuurt vrachtauto's hierlangs.

Is het kruispunt Leeuwarderweg / De Terp gevaarlijk? 3VO heeft gezegd dat mensen beste verkeersremmers zijn. Er zijn daar ook geen ongelukken gebeurd.

10.       Er moeten meer wandelpaden komen in en om het dorp.

••          Sommige stoepen zijn te smal

••          Oude post/kerk paden

••          Ben ik het helemaal mee eens

••          De Himpensermar, langs de Wergeastervaart richting Grou

••          Bordjes bij begin van fietspaden plaatsen (ANWB paddestoelen of iets dergelijks)

Reactie vergadering: Het project "Oude paden nieuwe wegen" loopt ook nog. Er is ook een subsidiepot voor oevers en kaden. Het punt "hier zijn meer dan genoeg van" verwijderen.

Zet bordjes bij het begin van een fietspad, bijvoorbeeld een paddestoel aan het begin van het  Hekkemiedepad.

We moeten de dorpsvisie een actiever document maken. Daarom wordt voorgesteld om de lijst of onderdelen ervan één keer per jaar te behandelen. We moeten ons erover beraden in welke vorm we dat gaan doen.

Toen de dorpsvisie werd opgezet werd nog uitgegaan van het feit dat de staandemastroute om de oost zou gaan. Er is dus een opwaardering nodig.

•9.            Rondvraag

Jelle Dijkstra vraagt wat de mogelijkheden zijn voor een fietspad aan de noordelijke kant van de staandemastroute. Warten en Leeuwarden hebben succes. Wergea moet hierop inhaken.

Pleatslik Belang heeft gesprekken gehad met Staatsbosbeheer, maar deze zegt nee tegen een pad. Er komt een mogelijkheid om via de gasterij De Wâldwei in Leeuwarden te komen. Er komt een werkweg. De Wâldwei-combinatie staat nog open voor andere mogelijkheden.

•10.        Sluiting

Om 22.20 uur bedankt Wietse de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder een goede nachtrust.

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.