Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

Ledenvergadering Pleatslik Belang Wergea, dd maandag 3 maart 2008 in de bovenzaal van café ´s Lands Welvaren te Wergea. De vergadering begint om 20.00 uur.

(Zie bij downloads om bovenstaande items als PDF-bestand te downloaden)


 

Agenda ledenvergadering, dd maandag 3 maart 2008 in de bovenzaal van café ´s Lands Welvaren te Wergea. De vergadering begint om 20.00 uur.

1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering d.d. 19 maart 2007.
4. Jaarverslag 2007/2008.
5. Verslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Luite Bekhof.
We stellen Jelly van Dalen en Patrick Vink voor als nieuwe
bestuursleden.
Tegenkandidaten kunnen zich, gesteund door minstens 10 leden, voor de aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

8. Verslag van:

a. Bidler bestuur.
b. Stichting de Twa Tuorren.
c. Havensbank.
d. Wurkgroep Ynternet Wergea.
e. Stichting Túch foar de Twamêster.
f. Dorpsbeheer.

9. Presentatie door Maeike Lok, regioconsulente van Doarpswurk, met als titel “Leefberens en mei-einoar libje”.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De pauze wordt op een gunstig ogenblik van de vergadering ingelast.
De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar (zie punt 3) zijn bij de secretaris te
verkrijgen. Het jaarverslag 2007/2008 (zie punt 4) is in de Havensbank opgenomen.
Beide verslagen staan ook op de internetpagina Wergea.com.


 

 Jaarverslag 2007 – 2008 d.d. 2 februari 2008 Opgemaakt door: Luite Bekhof

Dit jaar hebben we weer twee keer een vergadering voor de leden belegd. In het voorjaar de algemene ledenvergadering, waarin de verantwoording van de verschillende werkgroepen, die onder Pleatslik Belang ressorteren, aan de orde kwam en in het najaar een vergadering die als belangrijkste item de brug had. Deze vergaderingen zijn in het café gehouden.
Het bestuur heeft maandelijks in het dorpshuis vergaderd. Bij een enkele vergadering was een andere vereniging uitgenodigd. Tevens is overleg met de wijkagent, Wergea Oerein en de actiegroep “De Brug” geweest.

Afgevaardigden van het bestuur zijn diverse malen naar de gemeente geweest. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

 • Pleiten voor een wandelpad bij de Meanewei omdat het Waterschap de oevers gaat ophogen.
 • Grut Palma.
 • Wandelpaden.
 • De toestand van de brug.
 • Pinautomaat.
 • Wergea zuid-oost.

Tevens is ingesproken bij verschillende raadsvergaderingen.

De jaarlijkse Himmeldei is deze keer op 14 april gehouden. Dorpsbeheer heeft via de gemeente voor prikstokken en plastic zakken gezorgd.

Op 19 maart hebben we de jaarvergadering gehouden. Douwe Langhout en Wietske Sinnema hebben het bestuur verlaten. Zij zijn bedankt voor hun inzet. De nieuwe leden zijn: Lieuwe de Bruin en Adrie Boermans. Durk Boekema is nu de coördinator van Dorpsbeheer. Lieuwe de Bruin neemt de ledenadministratie onder zijn hoede en Ritske Blom neemt plaats in de werkgroep voor het fietspad naar Grou. De andere taken blijven ongewijzigd.

Op zaterdag (9 juni) is een zwemtrap bij de Narderhaven geplaatst. Deze is uit de subsidiepot “Kleine recreatieve voorzieningen” gefinancierd. Hierdoor is weer een wens, voortkomend uit de dorpsvisie, gerealiseerd. Tijdens de mooie zomerdagen in deze maand heeft de jeugd er al dankbaar gebruik van gemaakt.

Dinsdag 14 juni was er een discussieavond in en over onze jeugdsoos SZDRNZLL over de recente problemen en hoe die op te lossen. De wethouder liet er geen misverstand over bestaan wat een proeftijd (1 jaar) inhoudt: als er weer problemen zijn dan gaat de soos dicht! Gebeuren er vervelende zaken, echt buiten de schuld van het soosbestuur om en het bestuur heeft adequaat opgetreden, dan valt er altijd te praten en zal oplossingsgericht worden meegedacht door het gemeentebestuur. Heel duidelijk bleek de bereidheid van bestuur, leden en donateurs om te zorgen dat het in de toekomst goed gaat en goed blijft gaan met onze soos. De wethouder was heel positief over de wijze waarop door het bestuur is gereageerd op de problemen en het plan van aanpak dat zij vervolgens hebben geschreven.

Vrijdag 29 juni heeft een vijf-koppige vertegenwoordiging van Pleatslik Belang Wergea de opening van het nieuwe gemeentehuis bijgewoond. Om dit enigszins in stijl te doen, zijn ze met de oude melkschuit van en met Pieter Postma, naar Grou getogen. De tocht is onder extreme omstandigheden afgelegd. Het water is met bakken vol uit de lucht gegooid. Dit vergezelt van stevige windstoten. De burgemeester heeft uit handen van Dries Gerbens een prachtige, door Ûlkje Goïnga beschilderde, klomp aangeboden gekregen. Dit om onze “skelnamme”van Brêgebidler te bevestigen en natuurlijk ook omdat er nog een levendige dialoog heerst over de toekomst van onze brug midden in het dorp. We hebben vervolgens mogen constateren dat we weer een representatief gemeentehuis hebben wat aan de eisen van deze tijd beantwoordt.

Het leek erop dat de pinautomaat van de voormalige RABObank gesloten zou worden, omdat die situatie niet meer binnen het huidige veiligheidsbeleid past. De geldbezorger zou per 1 september 2007 met het vullen van de automaat staken. We zijn al geregeld in contact geweest met de RABObank en de gemeente om een nieuwe plaats uit te zoeken. Het gebouw is nu verkocht en de pinautomaat kan daar blijven.

Een wisseling van de wacht bij de fysiotherapie, de heer Leenstra, heeft meer dan 30 jaar Wergeasters naar een betere levenskwaliteit gekneed. De heer Philip Schippers is zijn opvolger. De heer Leenstra heeft een bloemetje gekregen voor 30 jaar goede zorgen en de heer Schippers heeft een welkomstbloemetje gekregen.

De wijkagent is tijdens de vergadering in november geweest. Zijn bureau wordt regelmatig bezocht. Het is elke woensdag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. De meest voorkomende zaken die daar behandeld zijn, betrof aangiftes, vermissingen, vragen met betrekking tot parkeren en verkeer en het melden van overlast. De drempel is daar laag. We denken veel lager dan het bureau in Grou. We concluderen dat er een preventieve werking vanuit gaat dat er een wijkagent in ons dorp is.

De werkgroep voor de Dorpsgids is bijna klaar. Men is in het offertestadium om de gids te laten drukken.
De groencommissie heeft haar oordeel gegeven over het groen in Grut Palma.
De werkgroep voor de Waldwei is opgeheven, want de werkzaamheden zijn daar in zoverre klaar dat
er geen overlast voor Wergea meer is te verwachten.
De werkgroep “groene bordjes” heeft de laatste bordjes opgehangen en is nu nog bezig om een bord,
in de vorm van een boek, bij het huis te realiseren waar de familie van Afkes Tiental heeft gewoond.
De werkgroep plangebieden “De Marren en Stoppelaarstrjitte” heeft diverse vergaderingen gehad over de uitvoeringsvorm. Daarnaast is de gemeente diverse malen benaderd in verband met overlast of aanpassing tijdens de uitvoering.

Pleatslik Belang is al jaren bezig om ervoor te zorgen dat er onderhoud aan de brug wordt gepleegd. Dat komt maar moeilijk van de grond. Het nieuwe college wil geen geld aan de brug besteden, maar wij willen de brug beweegbaar houden. Er zijn diverse gesprekken met de gemeente geweest. De wethouder zou het dorp informeren, maar dat is uitgebleven. Wij hebben een offerte laten maken. Dit betrof een aanpassing aan de brug, waardoor deze nog een aantal jaren (minimaal 5) intact kan blijven. De prijs lag vele malen lager dan de gemeente had begroot. Wat schetste onze verbazing? Het college blijft bij de eerdere keuze om de brug vast te maken. Het onderhoud zou veel te duur zijn en naar onze offerte is niet inhoudelijk gekeken. Hiertegen hebben niet alleen wij geprotesteerd, maar ook een actiegroep.
De actiegroep “Wergea bliuwt brêge bidler” heeft zich kort na de jaarvergadering opgericht. Zij heeft ook duidelijk haar mening bij de gemeente geventileerd. In de visie van de Wergeasters moet de Bidler-brêge gewoon normaal als een beweegbare brug blijven functioneren. Een brug die bediend wordt zoals alle beweegbare bruggen in Fryslân worden bediend. Pleatslik Belang is blij met deze actieve ondersteuning door de actiegroep. Naar de politiek toe is daarmee ook duidelijk signaal
afgegeven hoe zeer de Wergeaster hecht aan het beweegbaar houden.
Aan het eind van het jaar heeft de raad beslist dat zij helemaal achter ons stond en het college moet het plan van een vaste brug maar vergeten. Veel partijen waren erg duidelijk: een vaste brug zoals het college wil moet er niet komen. Het college moet nu serieus werk maken met de optie waar Pleatslik Belang mee is gekomen en die verder uitwerken. Er moet een nieuw voorstel komen.

De PvdA-afdeling Boarnsterhim heeft op zaterdag 1 december een bijeenkomst georganiseerd, omdat de afdeling van Raerderhim 100 jaar bestond. De minister van Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw Ella Vogelaar heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Het thema van de middag was: “Platteland … een prachtwijk! maar… “. In het dorpshuis van Raerd begon het programma met een aantal sprekers over kernpunten van Leefbaarheid op het platteland. Daarna zijn we naar de mooie Ned. Hervormde kerk van Raerd gegaan. Hier waren door diverse plaatselijke en dorpsbelangen van Boarnsterhim presentaties op borden gemaakt. Pleatslik Belang Wergea heeft ook acte de presence gegeven. Onze punten waren: Grut Palma en natuurlijk de brug. De secretaris heeft minister Vogelaar informatie over de punten gegeven. Daarna waren we in de gelegenheid om vragen aan de minister te stellen.

De werkgroep “Fietspad Leechlân”, waarin ook een vertegenwoordiger van Pleatslik Belang Wergea zit, heeft ook niet stil gezeten. In de periode van 27 juni tot en met 4 juli 2007 zijn snelheidsmetingen en tellingen uitgevoerd op de wegen Warten - Wergea en Warten - Grou. De conclusie in het rapport is dat er nog steeds te hard wordt gereden op het Leechlân. Deze snelheden, in combinatie met het kwetsbare fietsverkeer (scholieren, omwonenden, toeristen en dergelijke), zijn zeer ongewenst. Wat zeker niet onvermeld mag blijven is: dat de wethouder zich erg heeft ingezet en nog steeds inzet voor het fietspad en persoonlijk (met ambtenaar uiteraard) grondeigenaren heeft bezocht en hun medewerking heeft toegezegd gekregen. Gelukkig begrijpt iedereen de noodzaak van die fietsveilige verbinding en wil meewerken. De raad heeft geld gereserveerd voor de realisatie van het fietspad.

Zoals bekend ligt er al enkele jaren een plan om een fietspad te verwezenlijken vanaf het nieuwe aquaduct naar de Fonejachtbrug. De gemeente is nog in overleg met de Wâldweicombinatie en grondeigenaren, maar het tracé staat helaas nog niet vast. Er moet nog overeenstemming worden bereikt met grondeigenaren ter plaatse. PBWergea en PBWarten hebben er bij de gemeente (meer malen) op aangedrongen om zich optimaal te willen inzetten voor een tracé dat gaat over de oostelijke kade van het Langdeel. Samen met PB Warten houden we de ontwikkelingen in de gaten, want het zal ook een heel goede toevoeging zijn aan de fietsmogelijkheden voor de Wartensters en Wergeasters. We willen ook graag een fietspad vanaf het aquaduct naar het westen (richting Gasterij en verder naar het viaduct). Het fietspad zal dan aangelegd worden over de technische weg naar het aquaduct. Deze weg is in principe een ‘eigenweg’ en dus moet er het een en ander geregeld en afgesproken worden. Het fietspad zal voornamelijk over het grondgebied van de gemeente Leeuwarden lopen en voor een klein deel over het grondgebied van Boarnsterhim. Beide gemeenten zien het belang in van dit fietspad en doen hun best om het verwezenlijkt te krijgen.


 

Notulen jaarvergadering 2007 d.d. 19 maart 2007 Opgemaakt door: Luite Bekhof

Aanwezig: Ca 35 dorpsgenoten, raadsleden PvdA, CDA, VVD, GB 2000, Dorpsbelangen Warten, Leeuwarder Courant, Havensbank en bestuursleden PBW.
Afwezig: FNP, Dorpsbelang Warstiens en Ritske Blom

1. Opening
Voorzitter Wietse Martens opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen welkom.
Het agendapunt 11 “Uitleg over de Staandemastroute” wordt naar voren gehaald, omdat de heren van de Provincie dan niet zo lang hoeven te wachten. Na de behandeling van het jaarverslag 2006/2007 wordt de presentatie gegeven.

De volgende punten worden gememoreerd:

 • In de gemeente is een jongerenraad Boarnsterhim opgericht. Ondanks lobbyen onder onze jeugd hebben we het niet voor elkaar gekregen dat er een vertegenwoordiging vanuit Wergea in zit.
 • Door het toenemende autobezit ontstaan op diverse plaatsen parkeerproblemen. Zo ook in Wergea. Voor de parkeerperikelen in de Leeuwarderweg, Grote Buren en de Gele Eker hebben we overleg gehad met de gemeente en de desbetreffende buurtverenigingen. De gemeente zal een oplossing zoeken en een voorstel doen. Dit bespreken we weer met de buurtverenigingen.
 • Binnen de organisatie van de politie zijn veranderingen geweest. Lucas Haanstra is nu onze wijkagent. Wij danken Harrie Oord, de vertrekkende wijkagent, voor de prettige samenwerking en wensen hem veel werkplezier toe in zijn nieuwe functie. Het bestuur van Us Doarpshus heeft meegedeeld dat de politiepost dichtgaat per december 2009; de huur is opgezegd. Wietse wijst er op dat preventie beter is dan repressie en de politiepost voorziet heel nadrukkelijk in het eerste en pleit voor openhouden van de politiepost.
 • Over de brug is verschillende keren overleg met de gemeente geweest. Wethouder Jonker heeft destijds een artikel in de Havensbank laten plaatsen, met de mededeling dat bij de besluitvorming omtrent aanlag van de Staandemastroute bestuurlijk is uitgesproken dat de route door Wergea bevaarbaar zal blijven.
  De nieuwe wethouder D. van de Meulen heeft echter aangegeven dat, omdat de investering voor het houden van de brug ca € 400.000,00 nodig is, het college het voorstel aan de raad doet om een vaste brug met een doorvaarthoogte van ca 1.50 meter aan te leggen. Wietse vraagt om nu niet te reageren, maar om dit te bewaren tot de rondvraag.

 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
De gemeente heeft een planning van de dorpsschouwen gezonden. Op 3 april wordt deze gehouden in Wergea. Als u nog punten in wilt brengen, dan dit melden bij T. Biesterbosch, het aanspreekpunt voor zaken van dorpsbeheer.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 20 maart 2006.
Tekstueel: Onder het punt: Verslag van de dorpsgids zijn Wigle Vriesinga en Geeske de Graaf
niet genoemd. Dit wordt toegevoegd.
Aaltsje Meinderts heeft de notulen nog gemaakt en wordt hiervoor bedankt.

4. Jaarverslag 2006/2007.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de secretaris wordt bedankt.

5. Verslag penningmeester.
Er zijn geen vragen en de penningmeester wordt bedankt.

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
Er is geen kas te vinden, want alles staat op papier en bankafschriften. De kascommissie heeft geen opmerkingen en verleent de penningmeester discharge. Henk Meinderts is aftredend. Jan Drost en Emiel de Vlas zitten nu in de kascommissie. Wietse v.d. Zweep biedt zich aan als reserve.

7. Bestuursverkiezing.
Wietske Sinnema is aftredend en niet herkiesbaar na 4 jaren. Douwe Langhout treedt af na 15
jaren in het bestuur gezeten te hebben.
Wietse bedankt Wietske voor haar inzet en biedt een grote vaas en een bos bloemen aan. Hij bedankt Douwe voor de lange zit in het bestuur en overhandigt hem een bord speciaal voor
Pleatslik Belang gemaakt. Ook hij krijgt een bos bloemen.
Lieuwe de Bruin en Adrie Boermans komen het bestuur versterken.

8. Verslag van:

a. Bidler bestuur: Jan Kamminga is vleurig gestemd. Er is nu meer in De Bidler te doen. Allerlei commissies en zelfs gemeenten en muziekopnamen. Halbertsma toneel heeft ook goed meegeholpen om de Bidler positief op de kaart te zetten. Tot eind mei is elk weekend vol. Het terrein wordt opgeknapt en de begroting voor 2007 is rond. Men staat nog voor een grote investering; het raamwerk. Het aantal donateurs loopt terug en daarom wil men een werfactie houden.

b. Stichting de Twa Tuorren: Germ de Boer geeft aan dat de commissie niet ontevreden is. Er zit nu ongeveer € 22.500,00 in kas.

c. Havensbank: Jelle Dijkstra meldt dat de acceptgiroactie in november ongeveer € 4.800,00 heeft opgebracht. Nu de mogelijkheid daar is, wil men ook meer foto´s plaatsen. Dat geeft een meer professionelere indruk. Vanuit de zaal komen positieve reacties over de opzet.

d. Werkgroep Internet Wergea: Piet Kerkstra geeft aan dat het wifi-abonnement belangrijk is. Er zijn nu 4 abonnementen verdeeld over 70 gebruikers. De technische ploeg is druk bezig om de kwaliteit te verbeteren. Er zijn meer zenders geplaatst. Mensen bellen over problemen met wifi, maar vaak ligt het aan de eigen apparatuur. Er zijn circa 25.000 hits op de web-side geweest. De boeken zijn door 2 leden gecontroleerd. Zij hadden geen opmerkingen. Het access-point bij de steiger van WWS kan nog geen body krijgen. De Italiaan heeft de ruimte bij het café nodig. Daardoor is er geen plek meer voor het “internetcafe” voor de bootjesmensen. Er wordt naar een ander plek omgezien. Er is echter heel weinig gebruik gemaakt van het internetcafe: inkomsten 2006 ongeveer € 5,00.

e. Stichting Túch foar de Twamêster: Dries Gerbens zegt dat er minder resultaat gehaald is dan vorig jaar, omdat de bestuursleden andere drukte aan het hoofd hebben gehad. De Túchtaxi tijdens het schoolfeest was een succes. Volgend schoolfeest gaat men ook op het Bidlerterrein staan. Men heeft een acceptgiro/actie gehouden, maar het resultaat is nog niet bekend.

f. Dorpsbeheer: Douwe memoreert dat van de 36 meldingen er al 34 zijn afgerond. Er zijn 12 vergunningen verleend. De groencommissie heeft inspraak gehad bij de herstructurering van de Kalsbeekstrjitte en omgeving. Hij bedankt Erica Haijtema en Anne Wobbes voor de inzet.
De gemeentelijke schouw wordt 3 april gehouden. Er gaat ook een vertegenwoordiger van Welkom mee. De verschillende buurten hebben veel inspraak gehad voor de herstructurering van de Kalsbeekstr e.o. en De terp en e.o. De Kooistraweg wordt het laatst opgeknapt, omdat de Dwinger voor opslag van stenen wordt gebruikt.

9. Actualisatie Dorpsvisie.
De voorzitter stelt voor om dit agendapunt door te schuiven naar de najaarsvergadering.

10. Rondvraag.
Op het te verwachten voorstel van de wethouder aan de raad om de brug in Wergea niet meer te bedienen, maar in een vaste brug te veranderen met een doorvaarthoogte van 1.50 meter wordt
heftig gereageerd.
Sjoerd Spijkstra: Er zijn vanuit de gemeente veelvuldig toezeggingen gekomen dat de brug open
blijft. Deze mededeling is frustrerend.
Jelle Dijkstra: We voelen ons `ferneukt`. Hoe is de boodschap gekomen? Het zou economisch
beter zijn voor Wergea.
Haijtema: Er is een grote zorg als we dit toestaan. Dan is Wergea voor watersport een dood dorp.
Houdt ook rekening met de andere bruggen. Als je het bespreekbaar maakt, dan komt de bedienbaarheid van het bruggetje bij ´t String en de andere twee bruggen in de Foudering ook in het geding. De Foudering moet vanuit historisch oogpunt open blijven. Voor je het weet ligt
Wergea dicht, ook voor sloepen. Denk ook aan de belangen van de mensen aan de Hilleburen.
Pleit voor een inspraakprocedure met daarin duidelijke voor en tegens.
Jitse Hotsma: Door de verlaging van de Tútse is het aantal vaarbewegingen door ons dorp minder
geworden. Er is geen ander dorp in Fryslân dat zo pittoresk is.
Christina Kroes: In hoeverre is er aanlegmogelijkheid? Bij het Fricoterrein is de mogelijkheid te
ontwikkelen. In het noorden bij V.d. Werf (Postma) en in het zuiden bij de passantenhaven.
Aandachtspunt: uitgediept opleveren van de provincie aan de gemeente.
Sjoerd Spijkstra: De kaden in het dorp zijn vernieuwd. Bij een dichte brug kan niemand ervan
genieten. Waarom is er dan een investering gedaan.
Wietse Martens: Het bestuur is voor openhouden. (Als advocaat van de duivel): als de brug dicht
gaat kan de gemeente het geld aan andere dingen in het dorp besteden.
Pieter Postma: De vorige wethouder heeft gezegd dat ze watersport hoog in het vaandel hebben
en dat de brug openblijft. Nu dit. Hoe moeten we het woord van deze wethouder geloven?
Meerdere keren is de brug besproken en ook toegezegd door de burgemeester Ype Dijkstra. Er is ook een convenant gesloten door provincie, gemeente Boarnsterhim en gemeente Leeuwarden,
waarin dit is vastgelegd.
Jan Meinderts: Drie bruggen functioneren niet meer. Stel dat alle bruggen dicht zijn. Wat voor
voor- en nadelen geeft dat.
Gerrit Nijboer: Kijk wat goed is voor het dorp.
Haijtema: Laat je niet verleiden door politieke dwalingen. Inventariseer van bijvoorbeeld de
laatste 20 jaren wat de toezeggingen over de brug zijn geweest. Aantal doorvaarten en prognoses.
Verzamel feiten.
Dijkstra: Overal worden miljarden besteed om weer bruggen en vaarten open te maken en hier de
kapitale blunder om de brug dicht te doen.
WWS is unaniem voor het openhouden van de brug.
Hierna wordt de discussie over de brug gestopt.

Jan Meinderts: In de oude notaristuin zit een kolonie roeken. Willen we dat zo houden? Er zijn klachten binnengekomen. Het zijn beschermde vogels. PBW kan hieraan niets doen.
Bouwe de Vries spreekt namens de sportstichting uit dat men verontwaardigd is over het feit dat
het parkeerterrein bij het sportveld zonder overleg werd gebruikt voor opslag van stenen.
Piet Kerkstra: de renovatie bij De Marren is een poosje stilgelegd geweest, omdat er asbest zou zijn. Nu ligt het materiaal op de Dwinger. Wanneer haalt men dat weg? Na onderzoek is
gebleken dat er geen asbesthoudend materiaal was. Het kan dus blijven liggen.
Liesbeth v.d. Werf (Warten): Tijdens de vergadering met de ROCOV werd gemeld dat lijn 22 vanaf 15 april weer een gewone lijndienst wordt en ´s avonds een belbus. De nieuwe
dienstregeling komt binnenkort.
Jitse Hotsma: Het hek van de Bidler staat er goed bij.

11. Uitleg over de Staandemastroute door de heer A. de Jager Provincie Fryslan
Dit punt is in werkelijkheid behandeld voor de pauze na agendapunt 4.
Anne de Jager van de Provincie Fryslân geeft, met behulp van een power point presentatie en met haast 1:1 foto’s van Wergea e.o. waarin de SMR is geprojecteerd, een duidelijke en overzichtelijke uitleg over de stand van zaken van de Staandemastroute (SMR). Zijn collega
Doeke Haitsma assisteert vanaf de zijlijn.
Voor het gedeelte van de Wergeasterfeart naar Grou is Van de Wal geen eigenaar van de kade. Er komt een sloot achter. (reactie uit de zaal: Er zou dus een pad op de kade kunnen worden
gerealiseerd.)
Het aquaduct `De Greuns´ is augustus 2007 klaar en de Fonejachtbrug eind 2007. De Staandemastroute om ons dorp is in 2009 gereed. Hierdoor moet de Fonejacht in 2008 nog bediend worden. Dit wordt 3 keer per dag. Charters kunnen dan op afroep door de brug. De
verwachting is dat er meer bootverkeer door Warten zal komen.
Sjoerd Spijkstra: Meer bootverkeer door Warten. Is Wergea dan afgeschreven? Door de slechte
brugbediening in Wergea zal de druk op Warten toenemen.
Durk Boekema: Voor de SMR wordt subsidie gegeven als deze in 2008 klaar zou zijn. Hoe ligt dat nu. Er wordt geschoven met het geld. Verschuiving van de SMR naar de Fonejachtbrug en
van de Fonejachtbrug naar de SMR.
Minne v.d. Sluis: Er zijn nu aparte kruizingen gepland voor de Hempenserreed en de Peinjedyk. Waarom komt er geen rotonde? Bij één kruising is men geneigd direct over te steken en een rotonde wordt geplaatst als vanuit de 4 kanten gelijke aanvoer komt. Daarom een zogenaamde
bajonetaansluiting.
Wietse Martens: Er zou een voeding vanuit de SMR komen voor de ijsbaan. Hoe is dat nu
geregeld? Er komt een inlaat aan de noordkant.
Jitse Hotsma: Er wordt gebaggerd. Wordt de Wergeasterfeart in het dorp ook meegenomen? Nee,
het water is van de provincie, maar de brug van de gemeente.
Christina Kroes: Hoe diep wordt de SMR? 2.30 meter.

Wietse bedankt de heren voor hun uitleg en biedt ze een fles wijn aan.
De naam van het gedeelte van de SMR om ons dorp krijgt de naam: Nije Waring. Dit voorstel heeft de Geakundekommisje gedaan en dit is ook al gehonoreerd.

12. Sluiting.
Om 23.00 uur sluit Wietse de vergadering, nadat hij iedereen bedankt heeft voor de inbreng en wenst allen wel thuis.

Wietse Martens, voorzitter Luite Bekhof, notulist

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.