Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

Pleatslik Belang Wergea: februari 2008.

Voor de maand maart zijn vergunningen aangevraagd voor het houden van acties:

  1. op 7 maart houdt V.V.Warga een worstactie in Wergea en Warten
  2. K.V.Oosten komt van 10 t/m 15 maart met paaseieren langs de deuren in Wergea en Warten
  3. op 21 maart houdt Wergea Ald Wergea Nij een boekenverkoop in Wergea.

Agenda voor de ledenvergadering die op maandag 3 maart a.s. in de bovenzaal van café ´s Lands Welvaren te Wergea wordt gehouden. De vergadering begint om 20.00 uur.

1.              Opening.
2.              Mededelingen en ingekomen stukken.
3.              Notulen jaarvergadering d.d. 19 maart 2007.
4.              Jaarverslag 2007/2008.
5.              Verslag penningmeester.
6.              Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid.
7.              Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Luite Bekhof. We stellen Patrick Vink voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich, gesteund door minstens 10 leden, voor de aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

8.              Verslag van:

a.                         Bidler bestuur.
b.                         Stichting de Twa Tuorren.
c.                         Havensbank.
d.                         Werkgroep Internet Wergea.
e.                         Stichting Túch foar de Twamêster.
f.                          Dorpsbeheer.

9.             Presentatie door Maeike Lok, regioconsulente van Doarpswurk, met als titel “Leefberens en mei-einoar libje”.
10.          Rondvraag.
11.          Sluiting.

De pauze wordt op een gunstig ogenblik van de vergadering ingelast.

De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar (zie punt 3) zijn bij de secretaris te verkrijgen. Het jaarverslag 2007/2008 (zie punt 4) is in de Havensbank opgenomen. Beide verslagen staan ook op de internetpagina Wergea.com.

Jaarverslag Pleatslik Belang 2007 – 2008

Dit jaar hebben we weer twee keer een vergadering voor de leden belegd. In het voorjaar de algemene ledenvergadering, waarin de verantwoording van de verschillende werkgroepen, die onder Pleatslik Belang ressorteren, aan de orde kwam en in het najaar een vergadering die als belangrijkste item de brug had. Deze vergaderingen zijn in het café gehouden.

Het bestuur heeft maandelijks in het dorpshuis vergaderd. Bij een enkele vergadering was een andere vereniging uitgenodigd. Tevens is overleg met de wijkagent, Wergea Oerein en de actiegroep “De Brug” geweest.

Afgevaardigden van het bestuur zijn diverse malen naar de gemeente geweest. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

–        Pleiten voor een wandelpad bij de Meanewei omdat het Waterschap de oevers gaat ophogen.
–        Grut Palma.
–        Wandelpaden.
–        De toestand van de brug.
–        Pinautomaat.
–        Wergea zuid-oost.

Tevens is ingesproken bij verschillende raadsvergaderingen.

De jaarlijkse Himmeldei is deze keer op 14 april gehouden. Dorpsbeheer heeft via de gemeente voor prikstokken en plastic zakken gezorgd.

Op 19 maart hebben we de jaarvergadering gehouden. Douwe Langhout en Wietske Sinnema hebben het bestuur verlaten. Zij zijn bedankt voor hun inzet. De nieuwe leden zijn: Lieuwe de Bruin en Adrie Boermans. Durk Boekema is nu de coördinator van Dorpsbeheer. Lieuwe de Bruin neemt de ledenadministratie onder zijn hoede en Ritske Blom neemt plaats in de werkgroep voor het fietspad naar Grou. De andere taken blijven ongewijzigd.

Op zaterdag (9 juni) is een zwemtrap bij de Narderhaven geplaatst. Deze is uit de subsidiepot “Kleine recreatieve voorzieningen” gefinancierd. Hierdoor is weer een wens, voortkomend uit de dorpsvisie, gerealiseerd. Tijdens de mooie zomerdagen in deze maand heeft de jeugd er al dankbaar gebruik van gemaakt.

Dinsdag 14 juni was er een discussieavond in en over onze jeugdsoos SZDRNZLL over de recente problemen en hoe die op te lossen. De wethouder liet er geen misverstand over bestaan wat een proeftijd (1 jaar) inhoudt: als er weer problemen zijn dan gaat de soos dicht! Gebeuren er vervelende zaken, echt buiten de schuld van het soosbestuur om en het bestuur heeft adequaat opgetreden, dan valt er altijd te praten en zal oplossingsgericht worden meegedacht door het gemeentebestuur. Heel duidelijk bleek de bereidheid van bestuur, leden en donateurs om te zorgen dat het in de toekomst goed gaat en goed blijft gaan met onze soos. De wethouder was heel positief over de wijze waarop door het bestuur is gereageerd op de problemen en het plan van aanpak dat zij vervolgens hebben geschreven.

Vrijdag 29 juni heeft een vijf-koppige vertegenwoordiging van Pleatslik Belang Wergea de opening van het nieuwe gemeentehuis bijgewoond. Om dit enigszins in stijl te doen, zijn ze met de oude melkschuit van en met Pieter Postma, naar Grou getogen. De tocht is onder extreme omstandigheden afgelegd. Het water is met bakken vol uit de lucht gegooid. Dit vergezelt van stevige windstoten.

De burgemeester heeft uit handen van Dries Gerbens een prachtige, door Ûlkje Goïnga beschilderde, klomp aangeboden gekregen. Dit om onze “skelnamme”van Brêgebidler te bevestigen en natuurlijk ook omdat er nog een levendige dialoog heerst over de toekomst van onze brug midden in het dorp. We hebben vervolgens mogen constateren dat we weer een representatief gemeentehuis hebben wat aan de eisen van deze tijd beantwoordt.

Het leek erop dat de pinautomaat van de voormalige RABObank gesloten zou worden, omdat die situatie niet meer binnen het huidige veiligheidsbeleid past. De geldbezorger zou per 1 september 2007 met het vullen van de automaat staken. We zijn al geregeld in contact geweest met de RABObank en de gemeente om een nieuwe plaats uit te zoeken. Het gebouw is nu verkocht en de pinautomaat kan daar blijven.

Een wisseling van de wacht bij de fysiotherapie, de heer Leenstra, heeft meer dan 30 jaar Wergeasters naar een betere levenskwaliteit gekneed. De heer Philip Schippers is zijn opvolger. De heer Leenstra heeft een bloemetje gekregen voor 30 jaar goede zorgen en de heer Schippers heeft een welkomstbloemetje gekregen.

De wijkagent is tijdens de vergadering in november geweest. Zijn bureau wordt regelmatig bezocht. Het is elke woensdag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. De meest voorkomende zaken die daar behandeld zijn, betrof aangiftes, vermissingen, vragen met betrekking tot parkeren en verkeer en het melden van overlast. De drempel is daar laag. We denken veel lager dan het bureau in Grou.

We concluderen dat er een preventieve werking vanuit gaat dat er een wijkagent in ons dorp is.

De werkgroep voor de Dorpsgids is bijna klaar. Men is in het offertestadium om de gids te laten drukken.

De groencommissie heeft haar oordeel gegeven over het groen in Grut Palma.

De werkgroep voor de Waldwei is opgeheven, want de werkzaamheden zijn daar in zoverre klaar dat er geen overlast voor Wergea meer is te verwachten.

De werkgroep “groene bordjes” heeft de laatste bordjes opgehangen en is nu nog bezig om een bord, in de vorm van een boek, bij het huis te realiseren waar de familie van Afkes Tiental heeft gewoond.

De werkgroep plangebieden “De Marren en Stoppelaarstrjitte” heeft diverse vergaderingen gehad over de uitvoeringsvorm. Daarnaast is de gemeente diverse malen benaderd in verband met overlast of aanpassing tijdens de uitvoering.

Pleatslik Belang is al jaren bezig om ervoor te zorgen dat er onderhoud aan de brug wordt gepleegd. Dat komt maar moeilijk van de grond. Het nieuwe college wil geen geld aan de brug besteden, maar wij willen de brug beweegbaar houden. Er zijn diverse gesprekken met de gemeente geweest. De wethouder zou het dorp informeren, maar dat is uitgebleven. Wij hebben een offerte laten maken. Dit betrof een aanpassing aan de brug, waardoor deze nog een aantal jaren (minimaal 5)  intact kan blijven. De prijs lag vele malen lager dan de gemeente had begroot. Wat schetste onze verbazing? Het college blijft bij de eerdere keuze om de brug vast te maken. Het onderhoud zou veel te duur zijn en naar onze offerte is niet inhoudelijk gekeken. Hiertegen hebben niet alleen wij geprotesteerd, maar ook een actiegroep.

De actiegroep “Wergea bliuwt brêge bidler” heeft zich kort na de jaarvergadering opgericht. Zij heeft ook duidelijk haar mening bij de gemeente geventileerd. In de visie van de Wergeasters moet de Bidler-brêge gewoon normaal als een beweegbare brug blijven functioneren. Een brug die bediend wordt zoals alle beweegbare bruggen in Fryslân worden bediend. Pleatslik Belang is blij met deze actieve ondersteuning door de actiegroep. Naar de politiek toe is daarmee ook duidelijk signaal afgegeven hoe zeer de Wergeaster hecht aan het beweegbaar houden.

Aan het eind van het jaar heeft de raad beslist dat zij helemaal achter ons stond en het college moet het plan van een vaste brug maar vergeten. Veel partijen waren erg duidelijk: een vaste brug zoals het college wil moet er niet komen. Het college moet nu serieus werk maken met de optie waar Pleatslik Belang mee is gekomen en die verder uitwerken. Er moet een nieuw voorstel komen.

De PvdA-afdeling Boarnsterhim heeft op zaterdag 1 december een bijeenkomst georganiseerd, omdat de afdeling van Raerderhim 100 jaar bestond. De minister van Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw Ella Vogelaar heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Het thema van de middag was: “Platteland … een prachtwijk! maar… “. In het dorpshuis van Raerd begon het programma met een aantal sprekers over kernpunten van Leefbaarheid op het platteland. Daarna zijn we naar de mooie Ned. Hervormde kerk van Raerd gegaan. Hier waren door diverse plaatselijke en dorpsbelangen van Boarnsterhim presentaties op borden gemaakt. Pleatslik Belang Wergea heeft ook acte de presence gegeven. Onze punten waren: Grut Palma en natuurlijk de brug. De secretaris heeft minister Vogelaar informatie over de punten gegeven. Daarna waren we in de gelegenheid om vragen aan de minister te stellen.

De werkgroep “Fietspad Leechlân”, waarin ook een vertegenwoordiger van Pleatslik Belang Wergea zit, heeft ook niet stil gezeten. In de periode van 27 juni tot en met 4 juli 2007 zijn snelheidsmetingen en tellingen uitgevoerd op de wegen Warten - Wergea en Warten - Grou. De conclusie in het rapport is dat er nog steeds te hard wordt gereden op het Leechlân. Deze snelheden, in combinatie met het kwetsbare fietsverkeer (scholieren, omwonenden, toeristen en dergelijke), zijn zeer ongewenst.

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is: dat de wethouder zich erg heeft ingezet en nog steeds inzet voor het fietspad en persoonlijk (met ambtenaar uiteraard) grondeigenaren heeft bezocht en hun medewerking heeft toegezegd gekregen. Gelukkig begrijpt iedereen de noodzaak van die fietsveilige verbinding en wil meewerken. De raad heeft geld gereserveerd voor de realisatie van het fietspad.

Zoals bekend ligt er al enkele jaren een plan om een fietspad te verwezenlijken vanaf het nieuwe aquaduct naar de Fonejachtbrug. De gemeente is nog in overleg met de Wâldweicombinatie en grondeigenaren, maar het tracé staat helaas nog niet vast. Er moet nog overeenstemming worden bereikt met grondeigenaren ter plaatse. PBWergea en PBWarten hebben er bij de gemeente (meer malen) op aangedrongen om zich optimaal te willen inzetten voor een tracé dat gaat over de oostelijke kade van het Langdeel. Samen met PB Warten houden we de ontwikkelingen in de gaten, want het zal ook een heel goede toevoeging zijn aan de fietsmogelijkheden voor de Wartensters en Wergeasters. We willen ook graag een fietspad vanaf het aquaduct naar het westen (richting Gasterij en verder naar het viaduct). Het fietspad zal dan aangelegd worden over de technische weg naar het aquaduct. Deze weg is in principe een ‘eigenweg’ en dus moet er het een en ander geregeld en afgesproken worden. Het fietspad zal voornamelijk over het grondgebied van de gemeente Leeuwarden lopen en voor een klein deel over het grondgebied van Boarnsterhim. Beide gemeenten zien het belang in van dit fietspad en doen hun best om het verwezenlijkt te krijgen.

Er zijn veel bouwactiviteiten in het plan Grut Palma. Het beeld verandert per dag. Van sommige woningen ligt het fundament en een enkele woning is al water- en winddicht. De woning van de familie Koster uit Leeuwarden is binnenin ook al zover klaar dat zij hebben besloten om de woning te gaan bewonen. Op zaterdag 9 februari hebben Dine de Wolff en Wietse Martens namens Pleatslik Belang aan de eerste bewoners van Grut Palma een welkomst bloemetje aangeboden. Wij wensen de familie veel woonplezier in Wergea.

De secretaris

P/a De Mounder 12
pleatslikbelang@wergea.com

 

 

 

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.