Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo wergea 600

Volgend jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Pleatslik Belang Wergea: april 2008

De volgende aanvragen voor de maand mei zijn binnengekomen.

 • Volleybalvereniging U.D.I. houdt op 14 mei een bloemenactie.
 • Wereldwinkel Wergea/Warten komt op 17 mei bij de deuren langs met artikelen van de Wereldwinkel.
 • Stichting de Bidler heeft de jaarlijkse rommelmarkt rondom de Bidler op 24 mei.

In de vorige Havensbank heeft u al kunnen lezen dat Luite Bekhof en Durk Boekema het bestuur van Plaetslik Belang (PB) hebben verlaten. Patrick Vink en Jellie van Dalen hebben zitting genomen in het bestuur waardoor de samenstelling van het bestuur er nu als volgt uitziet:

 1. Wietse Martens            voorzitter
 2. Dries Gerbens              plv voorzitter/notulist
 3. Jellie van Dalen            secretaris
 4. Dine de Wolf                 penningmeester
 5. Lieuwe de Bruin           ledenadministratie
 6. Adri Boermans `            coördinator dorpsbeheer
 7. Tonny Biesterbosch     meldpunt/penningmeester dorpsbeheer
 8. Patrick Vink                    lid/notulist
 9. Ritske Blom                   lid        

Het bestuur van PB vergadert één keer per maand in het Dorpshuis. De vergaderdatum wordt in de dorpsagenda vermeld. Heeft u vragen of zaken die van belang zijn voor PB dan is er de mogelijkheid om deze aan het begin van de vergadering in te brengen. Wellicht kunt u ook met één van de bestuursleden contact opnemen.

De jaarlijkse Himmeldei is op 12 april jl.gehouden. Dorpsbeheer heeft via de gemeente voor het gebruikelijke materiaal gezorgd, hier konden de buurtbewoners mee aan de slag.

Werkgroepen

Zoals bij velen misschien bekend is, spelen er momenteel binnen het dorp veel zaken. De werkzaam­heden die hieruit voortvloeien kan het bestuur van PB niet alleen. Daarom zijn er binnen het bestuur een aantal werkgroepen gevormd die zeer actief zijn om het één en ander te realiseren voor het dorp.
De werkgroepen bestaan uit een aantal vrijwilligers met een of meerdere afgevaardigden uit het bestuur van PB. De volgende werkgroepen zijn actief:

Doarpsgids:
In één van de ledenvergadering van PB is een verzoek gekomen om de zeer ver­ouderde dorpsgids te vernieuwen. Hier is de werkgroep mee begonnen. De gids is bijna voorzien van alle nodige gegevens van verenigingen, bedrijven, kerken, scholen etc. van Wergea. De nodige subsidies zijn aangevraagd en de werkgroep wacht met spanning af op de reacties.

Contactpersoon PB: Dine de Wolff

Gedenkteken voor de Frico:
Het doel is het plaatsen van een aantal herdenkingsstenen van de Frico. De werkgroep heeft een toe­zegging gekregen van Anneke Schilstra, zij neemt het ontwerp voor haar rekening. Sieds Wobbes buigt zich over de uitvoering van het geheel. Waar de stenen geplaatst worden blijft nog even een verrassing.

Contactpersonen PB: Dine de Wolff en Dries Gerbens.

Fytspaed Leechlân:
De Werkgroep, bestaande uit Dorpsbelang Warten en mensen uit Leechlân en Pleatslik Belang Wergea, trachten om een fietspad gerealiseerd te krijgen tussen Warten/Wergea en Grou. College van B&W en gemeenteraad hebben besloten dat het fietspad moet worden aangelegd. De provincie is nu aan zet om de gelden vrij te geven omdat de gemeente onder preventief toezicht staat. De werkgroep heeft de afgelopen maand weer gelobbyd bij gemeente en provincie.
We vernemen net dat de Provincie de gelden voor het fietspad niet vrijgeeft. De realisatie wordt nu dus weer vooruitgeschoven. We rekenen er echter op dat dit uitstel geen afstel wordt.

Contactpersoon PB: Ritske Blom

Wergea Zuid-Oost:
Dit is een plannetje voor herinrichten van Zuid-Oost Wergea dat is voortgekomen uit de dorpsvisie en heeft te maken met uitbreiding van de sportvelden, uitbreiden van de Narderhaven, verkeersluw maken van de Kooistrawei en het realiseren van een vaarverbinding (sloepenroute) tussen de Wergeasterfeart en de Foudering. Over dit plan is er sinds de  zomer van 2004 regelmatig gesproken met de gemeente en gemeenteraad. De gemeente staat positief tegenover (delen van) het plan. Dit heeft tot de volgende resultaten geleid:

De Sportstichting is nu in overleg met de gemeente:  Hoe verder met de sportvelden? Uitbreiden of kunstgras?

De WWS is nu in overleg met de gemeente over de aankoop van gronden voor havenuitbreiding, het realiseren van een passantenhaven, een trailerhelling en enkele overnachting­plaatsen voor campers.

Contactpersoon PB: Wietse Martens

Bidlerbrêge:
De gemeente inventariseert de kosten die nodig zijn om de brug weer normaal bedienbaar te maken voor nog minimaal 5 jaar nadat de Nije Waring (Staandemastroute) in gebruik is genomen. We verwachten dat er binnenkort een voorstel ter goedkeuring/beoordeling aan de raad zal worden voorgelegd. Het duurt ons allemaal veel te lang, maar hebben goed contact en overleg met de gemeente. We kijken steeds wat we kunnen bijdragen om het proces te versnellen.

Contactpersoon PB: Ritske Blom

Stringbrêge:
Het plan is om bij It String een brug te plaatsen over de Wergeasterfeart.. Hier zijn geen verdere ontwikkelingen in. Zodra er ontwikkelingen zijn met betrekking tot de brug dan zullen we contact opnemen met de bewoners van de Hilleburen om te overleggen.

Contactpersoon PB: Wietse Martens

Groene bordjes:
De werkgroep heeft de afgelopen jaren al veel gedaan door het bevestigen van groene bordjes op beeld bepalende en historische panden in Wergea. Oude bakkerijen, reedmakkers, âlde Doarpshûs e.a. zijn nu voorzien, met toestemming van de eigenaren, van een informatie bordje en Toeristisch Wergea heeft daar een wandelroute op toegesneden.

De werkgroep is nu met de laatste stap bezig en hoopt deze zomer een informatie bord over Afke's Tiental te plaatsen aan de Wybengastraat (bij het transformatorhuisje). Dat is tegenover de plek waar ooit het huisje van Afke's Tiental heeft gestaan. Hier komt een heel mooi informatietableau met foto's, in de vorm van een groot boek. Er zal vast extra aandacht worden gegeven als het tableau officieel wordt geplaatst.

Contactpersoon PB: Wietse Martens

Brede School (MFA):
Initiator voor het oprichten van de werkgroep was het bestuur van Us Doarpshûs. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van Us Doarpshûs, Sportstichting, een MR-lid van de Twa Mêster, een personeelslid van de Twa Mêster en Pleatslik  Belang. Sinds begin 2007 probeert deze werkgroep zicht te krijgen op mogelijkheden, voordelen e.d. met betrekking tot het samengaan van (sociale) voorzieningen in Wergea. In ca. 2012 zijn nl. de gebouwen van de Twa Mêster afgeschreven. Bedenk daarbij ook dat de school nu al, en Grut Palma is nog lang niet volgebouwd, tegen ruimteproblemen oploopt. Dus moeten de plannen voor een nieuwe school er dan eigenlijk ook al liggen. Gekeken wordt wat de voordelen zullen zijn als bijv. de school en dorpshuis en sportzaal onder één dak gaan. Maar uiteraard kunnen meer (sociale) voorzieningen, als we het over allerlei zaken eens kunnen worden tenminste, aan- en inschuiven. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met Corporatie Holding Friesland, Doarpswurk, Sisa en de bovenschoolse directeur. De werkgroep heeft sinds vorig najaar een pas op de plaats gemaakt (denk aan de Brede scholen Akkrum en Grou). De ledenvergadering van 3 maart heeft het bestuur echter gemaand om de draad weer op te pakken. De eerste bijeenkomst voor overleg wordt nu gepland en zal zijn geweest als u dit leest.  

Contactpersoon PB: Wietse Martens

Groencommissie:
De groencommissie bepleit meer aandacht en zorg voor de groenvoorziening in ons dorp, zowel wat betreft bestaande beplanting, als voor nieuwe aanplant.  De commissie heeft hierbij de steun van de dorpsbewoners nodig,  meld ons als er zieke of dode bomen zijn, en laat ons weten wat uw wensen zijn ten aanzien van de beplanting in uw wijk.

Contactpersoon PB: Tonny Biesterbosch

Staandemastroute:
Deze werkgroep is nu een klein beetje in ruste. De belangrijkste zaken zijn jaren geleden al aan de orde geweest toen het tracé moest worden vastgesteld. Moet het de oostelijke of de westelijke variant worden. Uiteindelijk is voor de westelijke variant is besloten en kwam vervolgens de keuze uit de korte (door de ijsbaan) of de lange variant (om de boerderij van de fam. Swierstra heen).

Gelukkig is het de laatste mogelijkheid geworden en is de ijsbaan gespaard gebleven.

In overleggen met gemeente en provincie is door ons gewezen op de gevaarlijke verkeerssituatie die gaat ontstaan als er nieuwe aansluitingen komen op het wegdeel dat is gelegen noordelijk van de nieuwe brug en de volgende bocht (bij de boerderij). De aansluitingen worden zogenaamde bajonetaansluitingen en een wegdeel wordt 60 km-weg én wordt ook als zodanig ingericht.

Nu zijn alle organisatorische zaken voor het realiseren van de staandemastroute ondertussen wel geregeld en functioneert de werkgroep nog voornamelijk als aanspreekpunt m.b.t. communicatieve zaken. Waarschijnlijk, als u dit leest, is men met de graafwerkzaamheden gestart.

Contactpersoon PB: Wietse Martens

Grut Palma:
De werkgroep is zeer actief geweest bij de ontwikkeling van de staandemastroute (oost en west variant e.d) en de daarbij komende nieuwbouw nabij de staandemastroute "Grut Palma". Vanaf het begin is Pleatslik Belang door de gemeente nauw betrokken bij de ontwikkeling van Grut Palma. Het mag best wel eens gezegd worden dat we het heel erg op prijs hebben gesteld dat naar onze meningen en ideeën is gevraagd én dat we dat ook duidelijk in de uiteindelijke uitvoering terugvinden. Pleatslik Belang heeft ingezet voor een plan met veel water en het openbare water moest maximaal voor iedereen bereikbaar zijn. Bovendien moest Grut Palma niet een los aanhangsel bij Wergea worden, maar moet het een organisch geheel met Wergea gaan vormen. Daardoor heeft Pleatslik Belang ook geijverd voor een 2e brug over de Wergeasterfeart, Stringbrêge genaamd. Uiteraard hebben we niet overal onze zin gekregen, maar op de hoofdlijnen is dat wel gebeurt.

We hebben zeer ons best gedaan om zitting te krijgen in de kwaliteitscommissie, maar de raad zag daarin, anders dan ons, helaas geen meerwaarde. Wel mogen we straks wat vinden van de door projectontwikkelaars ingebrachte plannen. Daarin beslist uiteraard het college m.b.t. de uiteindelijke keuze. De voorkeur van Pleatslik Belang wordt in de beslissing meegenomen en meegewogen (is toegezegd).

De werkgroep heeft kortgeleden twee nieuwe/toekomstige bewoners bereid gevonden om contactpersoon te willen zijn. Aan hen zal advies worden gevraagd met betrekking tot zaken aangaande Grut Palma. De groencommissie heeft begin 2008 het groenplan ter beoordeling gekregen en heeft dit goed gekeurd. Nu houdt de werkgroep de vinger aan de pols bij de verdere uitwerking van het plan en voor overleg tussen bewoners en gemeente.

Contactpersoon PB: Adrie Boermans

Meaneweipaed:
Tijdens de jaarvergadering van 3 maart jl is de werkgroep ‘Meaneweipaed' in het leven geroepen.

Nu de oostelijke kaden langs de Meanewei zijn verlegd en verhoogd is er de mogelijkheid ontstaan voor een heel mooi landelijk voetpad door weiden en langs de heel mooie rustige Meanewei. Samen met Dorpsbelang Warten hebben we €5500.- van de gemeente toegezegd gekregen (uit de pot Kleine Recreative Voorzieningen) om het pad te realiseren. Met dat geld kunnen we geld maken omdat andere subsidiegevers haast altijd als voorwaarde voor het toekennen hebben, dat ook de gemeente  bijdraagt. We hebben nu van alle ca. 10 eigenaren/huurders (één eigenaar moet nog worden benaderd) de toestemming om een voetpad te verwezenlijken en uiteraard in overleg met de eigenaren/huurders zullen de plannen worden besproken. Het zal een pad worden met, waarschijnlijk, overstappen over de hekken en het pad is ten strengste verboden voor honden (harde eis van alle eigenaren/huurders) en het pad is in het broedseizoen gesloten (Staatsbosbeheer). Bedenk m.b.t. het laatste dat er dan nog altijd 9 maanden overblijven.

Het zal wel te optimistisch zijn, maar we gokken er op dat het pad er volgende zomer zal zijn.

De werkgroep bestaat uit 5 enthousiastelingen en een (loon)bedrijf heeft ook al medewerking toegezegd.

Contactpersonen PB: Dries Gerbens.

Heeft u ideeën voor een werkgroep aarzel dan niet om contact op te nemen.

Secretariaat
p/a De Kûper 7
9005 RP Wergea
pleatslikbelang@wergea.com

Wergea 600

logo wergea 600

Volgend jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Bedrijven
    
Tweets

28-11-2021 21:21
RT @BakkerijdeBoer: Psssst.........guess who's back ? De Friese Derby Oranjekoek https://t.co/ZvVZWX2Zv0 #camhee #derby https://t.co/eH3O


19-11-2021 22:45
RT @vvWarga: https://t.co/o8nmISnG9m


19-11-2021 22:45
RT @popduo: Stim op ús! Gean nei https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en set ‘Do’ op 1! Stem op ons! Ga naar https://t.co/sfxhTVpaM0" target="_blank">https://t.co/sfxhTVpaM0 en zet ‘Do’ op1! #…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.