Statuten en huishoudelijkreglement.
Inhoud       1e Statuten
                   2e Huishoudelijkreglement

VERENIGING
Heden, *
tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Jan Freerk Harmsma, notaris te Joure:
1.    De heer Wietse Menso Martens, particulier, geboren te Delfzijl op tweeëntwintig augustus negentienhonderd drieënveertig, (*nummer *), wonende te 9005 RG Wergea, De Turfskipper 5 en gehuwd;
2.    de heer Luite Bekhof, senior arbo adviseur, geboren te Steenwijk op vierentwintig mei negentienhonderd éénenvijftig (* nummer *), wonende te 9005 RL Wergea, De Mounder 12, en gehuwd.
handelend als voorzitter en secretaris van de te Wergea gevestigde vereniging Plaatselijk Belang Warga (handelsregister nummer 40002579).
De comparanten verklaarden:
Op één januari negentienhonderd zevenenveertig is opgericht de vereniging Plaatselijk Belang Warga, gevestigd te Warga, waartoe goedkeuring is verleend bij Koninklijk Besluit blijkens een publicatie in de Staatscourant van drie november negentienhonderd zevenenveertig nummer 212.
De termijn waarvoor de vereniging krachtens die goedkeuring is opgericht is inmiddels verstreken weshalve de vereniging thans een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid is.
De algemene ledenvergadering heeft in haar bijeenkomst, gehouden op negen oktober tweeduizend zes besloten de statuten opnieuw vast te stellen en deze te doen opnemen in een notariële akte.
In verband met vorenstaande verklaarden de comparanten dat op genoemde vereniging voortaan van toepassing zijn de volgende
STATUTEN
Naam.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Pleatslik Belang Wergea.
Zetel.
Artikel 2.
1.    De vereniging heeft haar zetel te Wergea (gemeente Boarnsterhim).
2.    De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel/ werkgebied.
Artikel 3.
1.    De vereniging heeft ten doel de leefbaarheid van het dorp Wergea en buurtschappen binnen het werkgebied van de vereniging te bevorderen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2.    De vereniging komt op voor de algemene belangen van en vertegenwoordigt de inwoners van het werkgebied van de vereniging, met name met het oog op de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord.
3.    Het werkgebied van de vereniging is nader bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
Leden.
Artikel 4.
1.    Leden van de vereniging kunnen zijn inwoners binnen het werkgebied van de vereniging en omliggende regio.
2.    Omliggende regio is nader bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
3.    Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Donateurs.
Artikel 5.
1.    Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging
       financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
2.    Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
Toelating.
Artikel 6.
1.    Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.
2.    Bij niet toelating tot lid door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap.
Artikel 7.
1.    Het lidmaatschap eindigt:
       a.     door overlijden van het lid;
       b.    door opzegging van het lid;
       c.     door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
       d.    door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
       lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5.    Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
       Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs.
Artikel 8.
1.    De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 9.
1.    De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
2.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Rechten donateurs.
Artikel 10.
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.
Bestuur.
Artikel 11.
1.    Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
       Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.    De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3.    De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste een half uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4.    Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
5.    Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
       overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6.    Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Einde bestuurslidmaatschap - Periodiek lidmaatschap / Schorsing.
Artikel 12.
1.    Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2.    Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar voor nog een periode van vier jaar. De algemene ledenvergadering kan bij uitzondering, op voordracht van en gemotiveerd door het bestuur, instemmen met een derde zittingsperiode.
3.    Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
       a.     door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
       b.    door schriftelijk bedanken;
       c.     door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 13.
1.    Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3.    Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
       vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Bestuurstaak / Vertegenwoordiging.
Artikel 14.
1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.    Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5.    Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
       I.     onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde - nader bij huishoudelijk reglement vast te stellen - te boven gaande;
       II.    a.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
                     verkrijgen en geven van registergoederen;
              b.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
              c.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
              d.    het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
              e.    het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
              f.     het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
6.    De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
       a.     hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris;
       b.    hetzij door de voorzitter tezamen met de penningmeester;
       c.     hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester,
              voor wat het hiervoor sub a, b en c vermelde betreft mits deze functies niet door één persoon vervuld worden;
       d.    hetzij door het voltallige bestuur.
Jaarverslag - Rekening en verantwoording.
Artikel 15.
1.    Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3.    Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder
       boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6.    De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7.    Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.
8.    Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het financiële jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
Algemene vergaderingen.
Artikel 16.
1.    Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.    Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
       a.     het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
       b.    de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
       c.     voorziening in eventuele vacatures;
       d.    voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
       e.     het jaarverslag van de verrichte activiteiten.
3.    Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
Toegang en stemrecht.
Artikel 17.
1.    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle donateurs en door het bestuur uitgenodigde personen. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2.    Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
3.    Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan maximaal twee stemmen bij volmacht uitbrengen.
Voorzitterschap / Notulen.
Artikel 18.
1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2.    Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
       De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergadering.
Artikel 19.
1.    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.    Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.    Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
       Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
       Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
       stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
       voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
       Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
       Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6.    Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7.    Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.    Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
       vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9.    Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
       vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 20.
1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt door een, aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of door een advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dag-, week-, of maandblad of een elektronisch communicatiemiddel dat redelijkerwijs voor ieder bereikbaar is.
       De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen.
2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
       onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Statutenwijziging.
Artikel 21.
1.    In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.    Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3.    Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de algemene vergadering.
 4.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding.
Artikel 22.
1.    De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2.    Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 23.
1.    De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slot.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte
in minuut opgemaakt is verleden te Joure, ten dage en jare als in het hoofd dezer akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop hebben de comparanten eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend) *; *; J.F. Harmsma.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT2e
Huishoudelijk reglement
(versie 2)
Huishoudelijk reglement van Pleatslik Belang Wergea
versie    wijziging                vastgesteld jaarvergadering
1           1e opzet           
2            omliggende regio    9 oktober 2006


Dit huishoudelijk reglement is een aanhangsel van de stauten.
Voor de verwijzing naar artikels worden die van de statuten bedoeld.

Werkgebied (zie artikel 3)
Wergea, Narderbuorren, Domwier

Ereleden (zie artikel 4)
De vereniging kent naast "gewone" leden ook ereleden.
Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten ten opzichte van de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, op voorstel van het bestuur, door de Algemene Vergadering daartoe zijn benoemd.

Omliggende regio (zie artikel 4.2)
Aegum, Warstiens en Leechlan

Financiele bijdrage donateurs (zie artikel 5)
De financiele bijdrage is minimaal gelijk aan de contributie voor leden

Financiele verplichting (zie artikel 14 lid 5.1)
Het bestuur mag in een kalenderjaar, zonder dat daarvoor de Algemene Vergadering behoeft te worden geraadpleegd, een financiele verplichting, in de ruimste zin van het woord, aangaan tot maximaal € 5000.-

Wietse Martens (voorzitter)                              Luite Bekhof (secretaris)
vastgesteld 9 oktober 2006 (zie boven)
Bedrijven
    
Tweets

28-02-2019 08:11
@vvWarga: RT @detwamester: 19 maart open dag! U bent van harte welkom van 8.30u tot 15.00u #Wergea #opendag #basisschool https://t.co/cwCoT9UNui


28-02-2019 08:11
RT @detwamester: 19 maart open dag! U bent van harte welkom van 8.30u tot 15.00u #Wergea #opendag #basisschool https://t.co/cwCoT9UNui


27-02-2019 07:59
RT @SinnemaFloris: Ze hebben het allemaal maar over die rode kaart bij Surhuisterveen tegen Warga, maar laten we het eens hebben over die r…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.