popmagasthuis
Stichting Popma Gasthuis

Secretaris S. Kerkstra
De Golle 10
9005 RT  Wergea

mail: popmagasthuis@wergea.com

De stichting "Popma Gasthuis" is waarschijnlijk de oudste stichting van Wergea met een stichtingsakte daterend uit 1661. De oprichtster was Frouck van Popma, de laatste telg uit dit geslacht. Voor arme behoeftige weduwen in het dorp stichtte zij in 1664 een gasthuis, voorzien van zes kamer, waar bewoners vrije inwoning en gratis brandstof verschaft werd. In 1869 werd het gebouw aan de Kleine Buren 19 verbouwd en gedeeltelijk vernieuwd. In september 1972 vertrok de laatste bewoonster naar een verzorgingstehuis en sinds die tijd wordt het gebouw verhuurd. Eén van de kamer biedt onderdak aan de stichting "Wurkgroep Werregea Ald - Wergea Nij". Naast het onderhouden van het gebouw wordt, als de financiën het toelaten, steun verleend aan Wergeaster instellingen.
 
Procedure aanvragen subsidie
 
Tijdelijke aanpassing: we hebben in de eerste vergadering van 2023 moeten besluiten om de komende jaren het verstrekken van subsidie op een laag pitje te zetten. Ten eerste omdat we de afgelopen jaren enkele buitengewone projecten hebben gesteund die boven ons jaarlijkse budget lagen en ten tweede omdat we met de huidige inflatie in combinatie met de lage rentestand extra inspanning moeten doen om ons vermogen op peil te houden.
 
Als de financiën het toelaten, dan kan Stichting Popma Gasthuis subsidie verlenen aan Wergeaster instellingen. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
 • De aanvraag moet minimaal 1 maand voor de start van het project worden ingediend;
 • De bijdrage moet nodig zijn om het project door te laten gaan;
 • Het project moet worden uitgevoerd;
 • Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden aangeleverd:
  • Volledige projectbeschrijving;
  • Begroting;
  • Dekkingsplan;
  • Formeel financieel jaaroverzicht van de organisatie;
  • Adresgegevens van de organisatie/de contactpersoon.

Na het indienen van een aanvraag krijgt u zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst. De aanvraag wordt beoordeeld in de eerstvolgende vergadering van de stichting (de stichting vergadert maximaal 4 keer per jaar).

popma gasthuis 1664 2014 detailBoek historie Popma Gasthuis

In 2018 is een mooi boek verschenen waarin de geschiedenis van het Popma Gasthuis van Wergea uitvoerig wordt beschreven. Het eerste exemplaar van dit rijk geïllustreerde boek is in december uitgereikt aan de initiatiefnemer van het boek, Dolf Dijkstra, eigenaar van het Ald Slot.

Het boek is gemaakt in samenwerking met Wurkgroep Werregea Ald – Wergea Nij en met behulp van vier onderzoekers/schrijvers (Haije Haijtema, Wiebe Sinnema, Sjoerd Spykstra en Jan Swierstra) en samensteller Rinze Visser. Er is een prachtig boek ontstaan, waarin zeer uitgebreid de historie van de oudste stichting van Wergea is vastgelegd. Naast het ontstaan en de ontwikkeling van het Popma Gasthuis is er ook gezorgd voor een bredere context: het dorp Wergea in 1664. Bovendien besteden de schrijvers aandacht aan de notulen van de stichting en de oude kasboeken en worden er uitgebreide overzichten gegeven van de bewoners, predikanten, slotheren, voogden en meer.

Het boek is online te verkrijgen op de volgende manier:

Maak het benodigde bedrag (€21,95 inclusief verzendkosten) over op rekeningnummer NL05 RABO 0335 4227 64 t.n.v. S. Spijkstra;
Zorg ervoor dat uw naam en adres op de bankafschrijving staat;
Na ontvangst van het bedrag wordt het boek per omgaande aan u toegestuurd;
Het boek kan eventueel ook afgehaald worden bij Sjoerd Spijkstra, Nieuwe Weg 10, Wergea.

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.