Foto's

Klik hier om alle foto's te bekijken

De fotoside is bedoeld foar elts dy't in moanne lang byldmateriaal op dizze side ha wol. Bygelyks foto's, tekenings, foto's fan skilderijen ensafuorthinne. Wa't pleatse wol kin kontakt opnimme mei de webmaster. De wurkgroep WIW behâldt it rjocht it materiaal al dan net te pleatsen.