20021016, Waldwei dicht, opnieuw actie tegen 'sluipers'
    Archief
        Archief 2002
            Archief oktober 2002

NIJEGA - De Waldwei is komend weekeinde tussen Nijega en Hem-riksein bij Leeuwarden opnieuw gesloten voor doorgaand verkeer. De stremming begint vrijdagavond rond half zeven en eindigt zondagavond rond half zeven. Er zijn namelijk nogmaals onderhouds-werkzaamheden aan de Waldwei gepland. Er moeten ongeveer zeventig stukken asfalt worden vervangen, meldt woordvoerster Agnes Bernhardt van Rijkswaterstaat in Grou.

In Warten en Wergea gaan de verenigingen voor Dorpsbelangen opnieuw protesteren, omdat daar weer sluipverkeer wordt verwacht. Dat protest gebeurt op een lets andere manier dan eind September. Het autoverkeer door de dorpen zal daarom "enigszins verkeershinder ondervinden", melden de gezarnenlijke Dorps beiangverenigingen. Rijkswaterstaat belooft echter dat het verkeer deze keer niet wordt omgeleid via Warten en Wergea, zoals op zaterdag 28 september, maar via Drachten en Heerenveen en via Burgum. Het bestuur van Dorpsbelang Burgum wist maandag overigens nog nergens van.
"Wy kinne it der tiisdeitejûn wolris even oer hawwe", reageert secretaris Bert Wietses, "dan sjoch ik in tal bestjoersleden".
Het is de provincie Fryslân die wat de veiligheid betreft misschien wel het meeste belang heeft bij een omleiding die niet via Warten gaat, omdat de brug aldaar over de Rogsloot bijna aan haar einde is.
In 1999 werd in het betonnen (vaste) gedeelte van de brugscheur-vorming geconstateerd. De vervanging van de brug valt daarom onder de financiële risicoposten' van de begroting voor 2003 van de provincie Fryslân.
Het provinciebestuur verbiedt voertuigen zwaarder dan 30 ton over de brug te rijden, rnaar er is een ontheffing mogelijk. Dit is zo geregeld nadat scheepswerf Bijlsma en de gemeente Boarnsterhim bezwaar hadden gemaakt tegen net voorgenornen verkeersbesluit.
"We kinne der no yn elts gefal foar soargje dat der net twa swiere frachtweinen tagelyk oer hinne komme", legt districtshoofd Pier Bijstra van het district Sneek van de provincie Fryslân uit.
De scheuren in het beton zijn, nadat ze ontdekt waren, opgevuld om te voorkomen dat er water in blijft staan en er roestvorming optreedt, vertelt Bijstra. "Alle brêgen dy't fjirtich, fyftich jier âld binne en net yn haadwegen lizze, binne eins te licht boud foar it swiere ferkear fan hjoed-dedei", weet Bijstra. "Dêrom sille jo de kommende jierren hyltyd faker sjen dat der by brêgen beheiningen komme foar swier ferkear".
Wat de brug over de Rogsloot betreft constateerden de technici na aanvullende berekeningen,dat er toch iets meer mogelijk is dan aanvankelijk was berekend. Vandaar de oplossing van de ontheffingsmogelijkheid. "Op termijn zal de brug vervangen moeten worden, waarschuwen Gedeputeerde Staten in de begroting van de provincie voor 2003.