20021016, Warstiens bouwt kerk om voor dorpshuis-gebruik
    Archief
        Archief 2002
            Archief oktober 2002

WARSTIENS: De Nederlands-Hervormde kerk in Warstiens wordt gerestaureerd. Het wordt een ingrijpende operatie, waarvoor tonnen subsidie nodig is. De kerkvoogdij gaat ervan uit, dat de provincie Fryslân fors meebetaalt om de restauratie te kunnen uitvoeren. De ingreep wordt meteen benut om een keuken en een toilet in de kerk aan te brengen. Op die manier kan de kerk volwaardiger dan nu gebruikt worden als dorpshuis.
De gemeente Boarnsterhim betaalt rnee aan die extra voorziening, zoals ook in Dearsurn is gebeurd. Met gaat om een gemeentelijke subsidie van 6800 euro.
De totale restauratie kost volgens de gemeente meer dan 300.000 euro, maar kerkvoogd Piet Gerbens wil zich hier (nog) niet over uitlaten. "De definitive kar welke oannimmer oft it wurk útfiere sil, is noch net makke. Der hoopje we wy binnen in pear wike ut te węzen, yn oerlis mei de architekt", verklaart Gerbens.
Als alles naar wens verloopt, kan de restauratie in oktober beginnen. Tijdens de restauratie kan de kerk niet voor diensten worden gebruikt, de Warstienser kerkgangers moeten zo lang naar Warten of Wergea. In 2003 moet de klus in elk geval klaarzijn, want dan kornt er een scheiding tussen het kerkbestuur van Wergea enerzijds en van Warstsiens en Warten anderzijds, legt Gerbens uit.